ReGen:lab

Design af fremtidens frisættende og regenerative organisation

En regenerativ gruppe mennesker, der sidder omkring et bord i et møde.

ReGen:lab er et 10 måneders værdiskabende organisationsudviklingsforløb for organisationer og virksomheder, der ønsker at udvikle fremtidens ledelse og organisationspraksis ved at frisætte organisationens potentiale og skabe de mest befordrende betingelser for, at livet trives og udvikler sig.

Forløbet hjælper jer med at udvikle bevidsthed, strukturer og processer, der bidrager til, at I kan skabe resultater gennem en frisættende og regenerativ organisationskultur.

På forløbet møder I andre organisationer og virksomheder, der lige som jer er stærkt optagede af at forme og sikre fremtiden for deres organisation. Promentum leder jer gennem hele forløbet, og som pionerer i Danmark bidrager vi til jeres udvikling gennem vores omfattende praktiske, konsultative og teoretiske erfaring.

Læs hele uddannelsesbeskrivelsen som pdf her

ReGen:labs formål

Organisationsudviklende og værdiskabende
Primært: At udvikle tidssvarende og frem-tidssikrede organisationer og hverdags-praksisser med fokus på de frisættende og regenerative principper og herved sikre en stærk værdiskabelse for den enkelte deltagervirksomhed.

Forsknings-producerende
Sekundært: At dokumentere organisatio-nernes arbejde med at undersøge, afprø-ve og evaluere jeres tiltag og indsatser. Dette sker i samarbejde med Promentums eget forskningsmiljø samt danske og internationale partneruniversiteter.

Udbytte

I opnår organisatorisk og resultatfokuseret værdiskabelse gennem konkrete indsatser og projekter i egen organisation med afsæt i den frisættende og regenerative tilgang.

Effekten af forløbet

Fagligheden i jeres organisation vil være mere frisat, og I vil være bedre til at håndtere den store videnskompleksitet, der efterhånden udfordrer mange virksomheder.

Jeres organisation vil være livgivende og skabe trivsel i den enkelte medarbejders (arbejds-)liv, og I vil over tid kunne aflæse effekten som mindre stress og mistrivsel blandt jeres ansatte.

Arbejdsglæden hos de ansatte vil stige målbart.

I bliver en attraktiv arbejdsplads og får lettere ved at tiltrække og rekruttere nye medarbejdere.

Jeres organisation vil blive mere lærende, innovativ og udviklingsorienteret.

Lederrollerne vil ændre sig. Jeres ledelsesfokus vil blive mindre fagfagligt og til gengæld rette sig mere mod det strategiske og det personlige lederskab.

Organisationen vil opleve en ny sammenhængskraft – både internt og eksternt ud mod verden.

I vil være bedre til at forløse medarbejdernes faglige og menneskelige potentialer.

Jeres organisation opnår en pionerstatus i Danmark, som I kan bruge til branding og til at præge den dagsorden, der handler om, hvordan vi skal skabe fremtidens organisationer.

Om forløbet

Forløbet varer 10 måneder fordelt på følgende dage:

Intro (½ dag)

Introduktion til forløbet som helhed. Præsentation af virksomheder. Intro til ReGen:lab-formatet. Præsen-tation af Promentums kortlægningsværktøj, der vil skabe en status over det frisættende og regenerati-ve landskab i jeres virksomhed/organisation.

Internat (2 dage) Analyse af jeres data fra kortlægningsværktøjet. Grundig indføring i det frisættende og regenerati-ve ledelsesparadigme. Indsigt i egen og de andre deltagende virksomheders kontekst, erfaringer og udfordringer. Etablering af et fortroligt og tillidsfuldt udviklings- og læringsrum. Konkrete aftaler om prø-vehandlinger og næste skridt.

¨Effektdag Online sparring (1 time for hver deltagervirksom-hed).

6 workshops (6 x 1 dag) På de 6 workshops arbejder vi fra kl. 10-17 med følgende:

 • 1 dag: – Frisættende og regenerativ ledelse i prak-sis: Centrale værktøjer og metoder:
  – Frihed og frisættelsens udfordringer
  – Aftaler om prøvehandlinger
 • 1 dag: – Brug af organisationens formål som aktivt pejlemærke i jeres organisation:
  – Fællesskabets kraft som fundament for etablering af en regenerativ kultur
  – Aftale om prøvehandlinger
 • Effektdag: Online sparring med hver deltagervirk-somhed 1 dag: – Psykologisk tryghed og gensidig tillid:
  – Etablering af en konstruktiv og lærende fejlkultur
  – Aftale om prøvehandlinger
 • 1 dag: – Skab flow i medarbejdernes arbejde:
  – Tilpas din ledelse og brug dine touchpoints aktivt i hverdagen
  – Aftale om prøvehandlinger
 • Effektdag: Online sparring med hver deltagervirk-somhed 1 dag: – Den levende organisation [#1]: Genforvild din organisation
  – Aftale om prøvehandlinger 1 dag: – Den levende organisation [#2]: Sæt livet fri – Aftale om prøvehandlinger 1 dag: – Opfølgning

Tilmeld dig uddannelsen

En regenerativ gruppe mennesker, der sidder omkring et bord i et møde.

54000,-

DKK
pr. person ex moms

I alt ex. moms

ReGen:lab

Design af fremtidens frisættende og regenerative organisation