Regenerativ ledelse

1-årig lederuddannelse med certificering

Ann Graugaard Pedersen sidder og taler med Andreas Lindemann og Klaus Bakdal i et møde om regenerativ ledelse.

Fremtidens ledere er regenerative – og fremtiden er nu

Tag Promentums 1-årige lederuddannelse og bliv certificeret i regenerativ ledelse.

Regenerativ ledelse og organisering er spirende koncepter, der inviterer til en ny måde at tænke organisation og ledelse på. Med denne uddannelse har du muligheden for at blive en del af en bevægelse, hvor forståelsen og praksissen af det regenerative vokser med ekspresfart.

Gennem de seneste fem år har vi i Promentum været i front med at udforske og integrere det regeneratives koncepter. Fra at være ukendt land er det regenerative nu blevet et emne, som mange er nysgerrige på og ønsker at dykke dybere ned i. Dette afspejler en stigende bevidsthed og interesse for, hvad det vil sige at være en regenerativ leder.

Derudover har der været et markant stigende antal ledere og organisationer, der aktivt eksperimenterer med og implementerer regenerative principper i deres hverdag. Dette siger meget om feltets voksende anerkendelse og værdien af regenerativ ledelse.

Med denne uddannelse får du en unik mulighed for at dykke ned i dette nyskabende ledelsesparadigme. Her får du konkrete værktøjer og metoder, der kan bringe regenerative principper i spil i din hverdags ledelsespraksis. 

Uddannelsen strækker sig over et år og kulminerer med en certificering i regenerativ ledelse. Dette er en blåstempling af din forståelse og dine færdigheder inden for det spændende og fremadskuende regenerative område.

Opbygning

Promentums 1-årige regenerative lederuddannelse er bygget op af en kickoff-dag, ti undervisningsdage fordelt på ni moduler og en afsluttende certificeringsdag. Hertil kommer deltagelse i tre gruppesupervisioner og tre personlige samtaler med en af Promentums konsulenter.

Er du interesseret i at blive klogere på regenerativ ledelse?

Vi har skrevet en introduktion til, hvad regenerativ ledelse og den regenerative organisation er. Den finder du her her.

Derudover kan du lytte til dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’, hvor Mikkel Flod Storgaard fortæller om regenerativ ledelse. Du kan også læse denne artikel om frisættende ledelse eller dykke ned i denne artikel om de vigtigste skridt mod en regenerativ organisation.

Kickoff - intro og forventningsafstemning

Uddannelsen starter med et Kickoff, hvor deltagernes forventninger og forestillinger mødes med Promentums teorier og metodiske tilgang.

Hvad er det vi har gang i, hvordan må det gerne forme sig, hvad skal vi alle og hver især sætte i forgrunden?

Modul 1: Det regenerative paradigme (2 dage - internat)

Dag 1: Illusioner og realiteter i ledelse og organisation
Industrialderens organisatoriske strukturer og logikker for ledelse holder ikke længere til tidens komplekse udfordringer. Hvordan skal vi arbejde regenerativt, mens vi stadig er på vej mod bedre balance? 

Dag 2: Bærende principper og logikker for regenerativ ledelse
Hvordan tager et regenerativt kompas sig ud?  Introduktion til og arbejde med grundlæggende regenerative logikker og figurer, og undersøgelse af deres betydning for praktiseret ledelse.

Modul 2: Organisatoriske knudepunkter og åndehuller (1 dag)

Organisationens evne til at skabe videndeling, trivsel, inklusion, nærhed, psykologisk tryghed m.m. er afhængig af organisationens knudepunkter og åndehuller.

Hvordan kan du som leder understøtte disse elementer og om nødvendigt skabe nye organisatoriske knudepunkter og åndehuller?

Modul 3: Faglig frisættelse (1 dag)

Hvordan frisætter du fagligheden og forløser du medarbejdernes faglige og menneskelige potentialer?

Hvordan understøtter du som leder det faglige og menneskelige flow i en fagligt frisat organisation?

Modul 4: Øjebliksledelse og øjebliksfacilitering (1 dag)

Ledelse i det helt konkrete – at tænke organisationen som en strøm af øjeblikke, hvor ledelse både bliver at stå hensigtsmæssigt i hvert øjeblik, men også at medvirke til at skabe miljøer, hvor strømmen af øjeblikke er så livgivende som muligt.

Modul 5: Om beslutningskraft og beslutningsformer (1 dag)

I en regenerativ organisation bliver måden beslutningsprocesser foregår på afgørende for kvaliteten af relationer og resultater. Vi arbejder med, hvad der giver beslutninger videre liv i begge dimensioner.

 

Modul 6: Skab liv gennem samspil og udveksling (1 dag)

Grundprincippet i den regenerative organisation er at skabe forudsætningerne for liv, og for at livet kan udvikle og udfolde sig i organisationen.

Hvordan understøtter du som leder medarbejdernes og organisationens liv gennem samspil, udveksling, genforvildning og forbundethed – både internt og eksternt?

Hvordan balancerer du genforvildning og forbundethed?

Modul 7: Ledelse af regenerative forandringer (1 dag)

Organisationsudvikling i den regenerative organisation kræver nye måder at tænke planlægning, implementering og ledelse. Meget skal aflæres.

En levende og lærende organisation kræver ledere, der evner at understøtte organisationens bevægelser åbent, reaktivt og adoptivt. Ledere der mestrer sense and respond – og formår at skabe organisatorisk sense and respond.

Hvordan kommer du i gang?

Modul 8: Levende dialoger (1 dag)

Hvordan skaber du levende dialoger i hverdagen? Hvordan ser den regenerative samtale ud?

Dagen bruges til at træne konkrete, regenerative samtaleteknikker. Vi arbejder i detaljen med, at samtaler i en regenerativ organisation skal skabe forudsætninger for liv og styrket samarbejdskultur.

 

Modul 9: Understøttelse af holdets aktuelle bevægelser (1 dag)

Modul 9 har karakter af opfølgning og opsamling.

Hvert hold har sine bevægelser. Hvad kalder disse bevægelser mest på at foretage sig sammen denne dag? Dagens indhold formes i henhold til temaer og bevægelser opstået i løbet af uddannelsen.

Certificeringsopgaven gennemgås.

Herefter afrundende og virkningsfulde slutreplikker fra alle.

Fagligt indhold på uddannelsen

På kurset bliver du kort præsenteret for det regenerative ledelsesparadigme, du får en teoretisk introduktion til begrebet frisættende ledelse og lærer konkrete metoder og værktøjer til at udøve regenerativ frisættende ledelse i din hverdag.

På kurset arbejder du med følgende temaer:

 • Introduktion til regenerativ ledelse
 • Det regenerative paradigmes grundprincipper og logikker
 • Liv som samspil og udveksling
 • En levende organisering – åben, reaktiv og adoptiv organisering
 • Flow og puls
 • Genforvildning
 • Forbundethed
 • Balancen mellem genforvildning og forbundethed
 • Hverdagens knudepunkter og åndehuller
 • Re-leaning som metode til genskabelse af åndehuller og etablering af nye livgivende hverdagspraksisser
 • Genforbind din organisation – både internt og eksternt
 • Roller og ansvar i den regenerative organisation – og den nye lederrolle
 • “Fri fra” eller “Fri til” – påvirk mod en “Fri til”-kultur med din hverdagskommunikation
 • Sådan frisætter du dine medarbejdere fagligt
 • Design alternative arenaer, hvor du kan udøve personligt lederskab (efter tabet af de faglige beslutningsprocesser)
 • Skab og understøt flow i faglighed og medarbejdernes hverdag
 • Øjebliksledelse – hvordan bruger du touch points til at skabe samspil, udveksling, energi og flow
 • Livgivende dialoger – regenerativ samtalepraksis
 • Hvilke ledelsesvaner skal du afvende dig, hvis du vil være en frisættende leder
 • Og meget, meget mere.
Sparring

Uddannelsesforløbet indeholder i alt seks runder af sparring og supervision, placeret mellem modulerne.

Tre runder med individuel sparring/coaching og tre runder med supervision i mindre grupper.

Som udgangspunkt vil de individuelle samtaler tage udgangspunkt i den enkeltes personlige professionelle sfære, mens gruppesupervisionen vil tage udgangspunkt i cases.

Certificering

Det samlede forløb afsluttes med en certificering. Hver deltager udarbejder på baggrund af forløbet et design på en reel case fra sin egen organisatoriske virkelighed, og præsenterer det samlede design og demonstrerer en lille del af det for en mindre gruppe af medstuderende og undervisere, der efterfølgende giver feedback.

 

 

Datoer for uddannelsen

Kickoff: 17. juni 2024

Modul 1: 26.-27. august 2024 (internat)

Modul 2: 26. september 2024

Modul 3: 28. oktober 2024

Modul 4: 6. december 2024

Modul 5: 6. januar 2025

Modul 6: 5. februar 2025

Modul 7: 10. marts 2025

Modul 8: 10. april 2025

Modul 9: 9. maj 2025

Certificeringsdag: 13. juni 2025

Pris 59800,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart

Næste hold

17. juni 2024

København