Introduktion til den regenerative organisation – Promentums tilgang

af Mikkel Flod Storgaard | jan 31, 2024 | Artikel

Det regenerative fylder mere og mere i organisations- og ledelseslandskabet, og der er meget der tyder på, at det er kommet for at blive. Og heldigvis for det.

Som jeg (og i øvrigt en masse toneangivne stemmer) tidligere har skrevet om, så rummer det regenerative nemlig så fantastisk mange muligheder både for individet, for organisationen og ikke mindst for samfundet, hvis man altså formår at få det gjort til en del af sin hverdag.

Det regenerative har ekstremt mange facetter og parametre. Dette afføder naturligt nok forskellige tilgange til, hvordan man skal gribe det an og forløse det potentiale, der ligger i det. I denne artikel vil jeg skitsere vores – Promentums – tilgang til det regenerative. En tilgang som jeg (ikke overraskende) mener, er den tilgang, der giver de bedste resultater.

Hvad er det regenerative – hos Promentum?

Promentums tilgang til at arbejde med det regenerative handler ikke om at komme ud og være i naturen. Det handler sådan set slet ikke om naturens harmoni, som andre tilgange ellers gør. Det handler heller ikke om naturoplevelser funderet i f.eks. mindfulnessøvelser eller lignende. 

Promentum tilhører som sådan ikke den del af den regenerative bevægelse.

Dét, vi oplever i Promentum er, at det regenerative felt befinder sig på et interessant forgreningspunkt, specielt inden for det regenerative organisations- og ledelsesparadigme. Der er nemlig både den erklærede naturbaserede tilgang til det regenerative felt, og så er der hele det samfundsmæssige, kulturelle og socialpsykologiske område, som også rummer de arkitektoniske, politiske og økonomiske orienteringer samt ledelsesmæssige interesser. 

Hvad angår den naturbaserede orientering i den regenerative bevægelse, er det vores indtryk, at det hviler på et middelalderligt og romantisk natursyn (set fra et filosofisk synspunkt). Hvad angår den samfundskulturelle orientering tilhører Promentum overvejende denne. Herved er fokus på at skabe levende og sunde organisationer, kulturer og sociale fællesskaber. Delvist ved at lade sig inspirere af nogle af naturens principper og de levende økosystemers værens-former, og herefter indarbejde disse principper og logikker i ledelse og det organisatoriske liv.

Inden jeg introducerer dig for den regenerative organisation og dens principper og iboende logikker, vil jeg først beskrive drømmen – eller målet – med den regenerative organisation.

Hvad er målet med den regenerative organisation og det regenerative arbejdsliv?

Målet er at skabe organisationer, der er helende, udviklende og livgivende.
Organisationer, hvor vi rent faktisk får fyldt på af livskraft, livsglæde, energi, nærhed, tryghed, faglighed og menneskelighed, når vi går på arbejde.

Organisationer, hvor vi godt kan møde lidt slidte ind om morgenen, men alligevel gå energifyldte og gladere hjem om eftermiddagen – fordi organisationen er sund og god for os.

Målet er skabe organisationer, der modvirker stress og mistrivsel – frem for at skabe det.

Og målet er, at vi gennem disse organisationer skaber et fremtidigt arbejdsliv, der er livgivende, livligt, frisættende, tryghedsskabende, meningsskabende, værdiskabende og fagligt motiverende.

Den regenerative organisation kræver et reelt paradigmeskifte

At skabe regenerative, helende og livgivende organisationer kræver, at vi laver mange ting om i vores organisationer. Det kræver faktisk, at vi helt og aldeles ændrer vores forståelse af, hvad en organisation er og hvordan en organisation fungerer.

Det kræver et reelt paradigmeskifte.

I det følgende vil jeg udfolde principperne og logikkerne i det nye paradigme.

Introduktion til principperne i den regenerative organisation

Udgangspunktet for den regenerative organisation er naturens helt fundamentale grundprincip. Naturens grundprincip over alle andre principper, der lyder, at naturens økosystemer altid tilpasser sig og skaber forudsætningerne for liv, og for at livet kan udvikle og udfolde sig. 

Dette princip bruger vi i Promentum som det overordnede formål, når vi arbejder med udvikling af regenerative organisationer. 

Formålet med den regenerative organisation er således at skabe forudsætningerne for liv, og for at livet kan udvikle og udfolde sig. 

Men hvad vil det sige at skabe forudsætningerne for liv? Hvordan skal vi forstå dette ”liv”?

Et sted at søge forståelse er i astrofysikken; videnskaben der bl.a. har til sigte at finde liv i universet. Her definerer man liv som “samspil og udveksling”. 

Denne definition har vi i Promentum taget til os, således at et underliggende formål, når vi udvikler regenerative organisationsformer, er at skabe (forudsætningerne for) samspil og udveksling. 

Ud over grundprincippet, henter vi også andre bærende principper fra naturen. 

Forbundethed

I naturen er alt forbundet. Her er elementerne forbundne, de påvirker hinanden og spiller sammen. Her vil man aldrig, i forståelsen af et elements udvikling og livsbetingelser, anskue elementet isoleret, men derimod altid som en del af det samlede økosystem. 

I den regenerative organisation ses alt også forbundet og skal forstås som en del at en større helhed.

Bevægelse og foranderlighed

Et andet princip hentet fra naturen handler om, at naturen altid er foranderlig og i bevægelse. 

Naturen er ikke statisk, ikke i harmoni og ikke i ro.

Den tilpasser sig konstant. 

Noget dør og går til, og noget nyt og mere levedygtigt opstår. 

På samme måde er den regenerative organisation levende og altid i bevægelse. Den er evigt lærende og genopdager løbende sig selv i interaktionen/forbundetheden med sine indre og ydre økosystemer.

Spiralisk

Naturens bevægelse er ikke lineær og heller ikke cirkulær – den er spiralisk eller spiralær. 

Det bliver godt nok altid sommer, efterår, vinter og forår, men der er ingen gentagelser. To somre er aldrig identiske. Det cykliske er således aldrig en fuldstændig gentagelse i naturen, men noget, der er med til skabe det levende og bevægelige.

Udviklingen i den regenerative organisation er ligeledes spiralær. Den foregår i en konstant fremadrettet bevægelse i en cirkulær kontekst. 

Når vi forsøger at optage disse principper i udviklingen af den regenerative organisation, så kræver det helt nye logikker. En ny forståelsesramme og et brud med flere af de grundlogikker er ligger til grund for vores traditionelle organisationer. 
  

Logikker i den regenerative organisation

Fundamentet for den regenerative organisation er bygget på et sæt grundlogikker, der er med til at skabe forudsætningerne for, at vi lykkes med at indarbejde principperne i vores organisation. 

Livet som grundlogik

Først og fremmest er det vigtigt at erkende, at samspil og udveksling er processuelle begreber. Det er størrelser, der ikke kan planlægges og herefter blot implementeres. 

Samspil og udveksling folder sig først rigtigt ud, når det får liv – når det opstår, forbinder og fuldbyrder sig. 

Du kan ikke planlægge og implementere liv. 

Derfor forstås og gennemføres organisationsudvikling og forandringer markant anderledes i den regenerative organisation. Det er ikke fordi planen og intentionen om at udvikle noget i en bestemt retning ikke findes i den regenerative organisation. Men her arbejder man udvikling og forandring mere åbent og mere responsivt.

I den regenerative organisation handler det om at slippe livet løs og understøtte det. Og adoptere de naturlige bevægelser og forandringer løbende. 

Derfor sker organisationsudviklingen i den regenerative organisation mest som produkt af en organisatorisk ’sense and respond’-kultur.

Her frisættes fagligheden og organisationen, og så understøttes livet, samspillet og udvekslingerne – og udvikling. 

Mangeforbundet som grundlogik

Størstedelen af de traditionelle organisationer bygger på forenklingspricippet. De forsøger at håndtere kompleksitet med systemer, struktur og forenkling. 

Men kompleks betyder mangeforbundet, og i den regenerative organisation arbejder man med at fastholde mangeforbundetheden. Både i opgaveløsning og i organisering. 

Levende organisering som grundlogik

I den regenerative organisation har ordet ‘organisation’ den grundlæggende udfordring, at en organisation er en afgrænsning/en kasse, som vores virksomhed befinder sig i.

I den traditionelle organisation er vi i vores organisationer.

Ofte er ordet organisation ligeledes forbundet med en form for udkrystalliseret struktur – sådan og sådan er vores hierarki, vores afgrænsninger og vores indbyrdes tilhørsforhold. Og det er uhensigtsmæssigt i arbejdet med den regenerative organisation.

For organiseringerne i den regenerative organisation har ikke disse afgrænsninger. Hverken ift. den omkringliggende verden eller mellem de forskellige fagligheder inden i organiseringen. Den flyder langt mere og er mangeforbundet. 

Den regenerative organisation er ikke statisk, men dynamisk og formår konstant at bevæge sig mod nye og mere hensigtsmæssige koblinger og organiseringer. Den er levende. 

Øjeblikkets magi som logik

I den regenerative organisation ses øjeblikket som essentielt for organisations flow og liv. 

Den regenerative organisation er levende i en strøm af øjeblikke. 

Derfor arbejder vi med øjebliksledelse. Med livgivende øjeblikke, med åndehuller.

Afrunding, men ikke afslutning

Vi nærmer os afrundingen af denne introduktion til Promentums tilgang til den regenerative organisation. Jeg håber, at den har givet lidt indsigt i, hvordan vi mener, man skal gribe det regenerative an. I modsætning til mange andre, der fokuserer på direkte interaktion med og i naturen, lægger vi vægt på at trække inspiration fra naturens dybere principper og anvende disse i en organisatorisk kontekst. Det handler ikke om at være fysisk til stede i naturen, men om at forstå og inkorporere naturens essens i den måde, vi strukturerer og driver vores organisationer på.

Promentums tilgang er baseret på ideen om, at naturens økosystemer, med deres mangfoldighed, tilpasningsevne og komplekse netværk af relationer, kan tjene som en kraftfuld metafor og guide for at skabe dynamiske, forbundne og modstandsdygtige organisationer. Ved at efterligne naturens måde at fungere på – hvor alt er forbundet, i konstant bevægelse og tilpasning, og hvor udvikling sker spiralisk snarere end lineært – håber vi på, at vi kan åbne op for en ny måde at tænke organisering og ledelse på.

Denne tilgang handler om at skabe organisationer, der er ligeså levende og tilpasningsdygtige som naturens egne systemer. Det indebærer en forståelse for, at der i en sund organisation, ligesom i et sundt økosystem, er plads til vækst, fornyelse og positiv forandring. Vi skal forme organisationer, der ikke kun overlever, men trives ved at efterligne naturens logikker – ved at være i konstant dialog med sine omgivelser, lære og udvikle sig gennem samspil, og anerkende forbundetheden i alle aspekter af organisatorisk liv.

Jeg håber, at du har fået mod på selv at udforske, hvordan din organisation kan gennemgå en regenerativ transformation. Jeg ønsker dig al held og lykke med arbejdet. Og som skrevet, så er det her en afrunding, ikke en afslutning.

For arbejdet starter nu.

Rigtig god arbejdslyst.

Vil du høre mere om fra Mikkel om den regenerative organisation?

Så lyt til dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’, hvor Mikkel fortæller mere om implementeringen af den regenerative organisation.