Immersiv læring II

af Oleg Koefoed | apr 12, 2023 | Artikler

– VR x SS og det fjerde niveau 

I sidste uge skrev jeg om de første fire læringsniveauer i Batesons model og satte dem ind i en “immersiv læringsproces”. Hvor det immersive altså henviser til det at bevæge sig ind i noget andet – noget, der muligvis er ukendt, i hvert fald i den forstand, at selve nedsænkningen, immersionen, rummer en overgivelse til en krop, der ikke er min egen. De af jer, der har læst med tidligere, vil vide, at jeg allerede her vil mene, at jeg ikke tror på, at vi overhovedet er adskilte fra starten af. Tværtimod. Men ikke desto mindre er der selvfølgelig en krop. Og den kan bevæge sig, nærme sig og nedsænke sig – immergere.

Vi fulgte i sidste uge en nedsænkning af en menneskekrop i havet, og hvordan den kunne bruges til at undersøge læringsniveauerne. Måske vil du undervejs have tænkt over, at det jo ikke behøver at handle om at dykke ned i havet. Eller i skoven for den sags skyld. Det kunne jo foregå hvor som helst i princippet. Og så alligevel. Kunne den immersive opdagelse foregå alle steder? For eksempel i en vekselvirkning mellem analogt og digitalt forankrede oplevelser?

For ikke at fortabe os i filosofiske rabler tager vi turen omkring begyndelsen på et samarbejde, der starter med et spørgsmål: Kunne den immersive læring foregå i et digitalt univers – eller på tværs af digitale og analoge immersive oplevelser? Og kunne det i øvrigt bruges til at forstærke awareness om klimaforandringer og bæredygtighed? Måske ligefrem agens og entreprenørskab på området? Med de spørgsmål i luften i hjørnet af et gammelt slagterlokale i Kødbyen gik vi i gang med at udvikle “VRxSS”.

VRxSS – et lærings- og oplevelseseksperiment

Caption: Et eksempel – og en deltager – på en “site sensitising” øvelse fra workshop med Khora VR

Sammen med Matias Seidler fra Khora VR satte vi os for at undersøge, om vi kunne skabe en metode, der kunne bruges til at skabe skærpet opmærksomhed om klima. I løbet af 2019-21 kunne vi takket være bevillinger fra Climate-KIC (LINK https://www.climate-kic.org/) og EIT-Urban Mobility (https://www.eiturbanmobility.eu/) gennemføre en række workshops og hackatons, hvor vi prøvede vores fælles metode af. Kort fortalt kombinerede vi analoge/stedslige og digitale/virtuelle immersive oplevelser og øvelser ind i forskellige kreative formater for at undersøge deres potentiale ind i en læringssammenhæng. Og ikke mindst som et værktøj til at styrke “climate and futures literacy”.

Deltagerne gennemførte analoge øvelser i stil med den på billedet ovenfor, på de steder, hvor vi nu engang befandt os (hhv. Christianshavn og Kødbyen i København). Og de blev udsat for en række VR-oplevelser, der gav dem virtuel adgang til forhistoriens mennesker, andre arters perspektiver, et træ i skoven, Al Gore på tur over smeltende polaris og en yderst bumpy cykeltur i Mumbai, for at nævne et par. Hver især var der ingen af ‘øvelserne’ eller ‘oplevelserne’ (kaldet experiences i en VR-kontekst), der varede over en halv time, nogle kun ti minutter. Den ‘effekt’, som vi registrerede og diskuterede med deltagerne, var givetvis både resultat af enkeltstående oplevelser og af forløbet, hvor de gennemgik 10-12 forskellige ‘øvelser’ i løbet af dagen.

Her er et uddrag af rapportens konklusion:

All participants came out feeling both an immediate surprise at how the workshop had activated and sparked their sensory abilities to perceive, imagine, and bring together elements in both spaces around them; fueled their thinking and capacity for imagination; triggered both their cognitive capacity to enter into complex and separate issues and problems, or places and processes that take part over long periods or vast distances, but also expanded their empathy, making it easier to either step out of their experienced somewhat lonely perspective as a young climate-oriented innovation-oriented individual, or to be inspired and optimistic towards engaging in creating new solutions based on these experiences, as coordinators, managers, and researchers focused on climate change issues, highly aware of the challenges of promoting solutions and communicating complexity and connectedness”.

(Følgende er mine fremhævelser. Skriv for at få hele rapporten eller for at få gennemgået vores konklusioner)

Altså: allerede efter få timer meldte deltagerne tilbage, at deres evne til at opfatte, forestille sig, forbinde og skabe på tværs af områder, steder, befolkninger og problemstillinger, var påvirket. I positiv retning. Og hvorfor nu det? Effekten skal ses i lyset af emnerne, som vi havde at gøre med, nemlig klimaforandringer og ens eget handlingsberedskab (agency) i forhold til dem. Det er emner, som er meget svære for mennesker at overskue – deres kompleksitet når op på det, som filosoffen Timothy Morton kalder “hyperobjekt” niveau: vi kan kun opfatte dem i skiver, så at sige. Og der er meget særlige betingelser, hvis vi ønsker at immergere os i dem, hvilket ellers ville gøre det noget nemmere at rumme deres kæder af årsager og virkninger.

Nogle af os vil kunne opfatte visse sammenhænge, fx hvis man som bonde ser sin jord blive udpint af intensivt industrielt landbrug, hvis man har talt nedbør på sit område over 40 år (billy barr, se noten) eller hvis man kan huske, hvordan bestanden af bestemte dyr svinder år for år. Eller omvendt, hvis man går i gang med at anlægge et skovlandbrug og opdager, hvordan jorden og livet vender tilbage, vil man også kunne mærke en lokal forandring, som interagerer med globale forandringer. Men ligefrem at mærke det globale niveau, kan være svært i dagligdagen. Og 70% af os bor i byer, hvor vi lever på måder, der er adskilt fra de naturbaserede økosystemer. Lægger vi dem til, som bor uden for byerne, men lever som om de gjorde (tænk ‘indendørssamfundet’), har vi et gevaldigt problem, når det gælder opfattelse og læring af klima og økologier. Vi kunne godt immergere os mere, men vi gør det ikke. Altså var det oplagt at teste, hvad der kommer ud af en flerstrenget immersiv oplevelse.

Svarene fra vores deltagere pegede i retning af og skitserede en første progressionsmodel for læring, baseret på en dybere, æstetisk understøttet oplevelse af systemer og fællesskaber. Deltagernes reaktion kom meget stærkt ud på to parametre: 1) De oplevede en hurtig vej til en stærkere forståelse af komplekse systemer og forandringsprocesser, der begge kræver enten enorme mængder data eller en vision, der kan strække sig over tid, rum og materie og forbinde mikro- og makroperspektiver af klimaer, økosystemer, steder og fænomener som ‘tipping points’ og ‘trigger points’; 2) følelsen af motivation skabt af en øget følelse af at være en del af et større samfund af klimafokuserede forandringsskabere og innovatører, der var et klart resultat, især fra den anden workshop, og som vi forbinder med de tankeåbnende aspekter af de værktøjer, vi testede, samt mulighed for at få indsigt i dybe og komplekse systemiske forandringsprocesser.

Læring IV – paradigmeskiftet

Og her er det interessant at indskyde det sidste niveau, som Bateson selv mente sjældent fandt sted blandt mennesker, måske aldrig. Hvis vi tager modellen fra sidst og sætter et led mere på, ser den sådan her ud:

Det, der skal til for at kunne bevæge sig på niveau 4 er sådan set ‘bare’ at acceptere, at det, der udelukker hinanden som logiske systemer, godt kan eksistere samtidig. Leibniz introducerede i 1700-tallet begrebet det “inkompossible”, som en forklaring på det, vi kunne kalde, at verden deler sig i forskellige spor. Det kan tænkes i en klassisk fysik (som Leibniz), hvor verden ikke både kan være, som den bliver, når Adam spiser af æblet, og hvis han ikke havde spist af det. Når først du har gjort noget, er konsekvensen af dine handlinger umulig at gøre om. Men springer vi til det 21. århundrede og en verden med kvantefysik, bliver det noget nemmere at acceptere – og det havde Bateson ikke forudset. Vi finder det i Marvel-universet som The Multiverse, men vi finder det også i kvantecomputeren, som det forhold, at en kvantebit er både 0 og 1, både tændt og slukket.

At ‘vi’ er i stand til at forstå systemer som på én gang gensidigt udelukkende (verden, som den bliver, når vi ikke gør noget ved vores katastrofale CO2-udledning vs. verden, hvor vi er både bæredygtige og regenerative) og til stede samtidig – i kunsten eller kvantecomputere – betyder selvfølgelig ikke, at det er noget, vi går rundt og gør hele tiden. De fleste mennesker, som jeg kender, vender øjne og går deres vej, når man begynder at bede dem tænke over det her. Måske også læseren her. Men der er det, at netop kunsten – eller æstetiske og kunstnerisk inspirerede principper – kan noget. Hvilket vores workshops bekræftede. Og oversætter vi læring IV til et spørgsmål i rækken, er det jo ikke vildt syret: “Hvad nu, hvis vi aktivt understøttede livet i havet?”. Det er dets konsekvens, der er krævende, fordi det kræver en transformation på et systemisk plan.

Dermed antyder jeg altså, at vi med en endnu ikke færdigafklaret dosis af XRxSS (digitale og analoge immersionsteknikker), fælles og delte prøvehandlinger og gentagelser af det hele, kan åbne, ikke bare for de første fire læringsniveauer, men endda for det femte, som vi skal have åbnet for, hvis vi skal gennem en regenerativ transformation.

OK, lige et par små tilføjelser til de rigtig nysgerrige. To tanker.

Immergens og emergens

Den første tanke er forholdet mellem immergens og emergens. Jeg tror, at det er en stor fejl at se de to som modsatrettede. Emergens er et kæmpe begreb at bringe ind, og vi kommer til at vende tilbage til det i en senere tekst. Det fylder, ikke mindst i evolutionsteorien, biologien, fysikken, filosofien, psykologien – for det er selve spørgsmålet om, hvornår noget nyt kan opstå. Hvorvidt noget nyt kan opstå. Eller om alt bare er omformning af det, der findes.

Det er et alt andet end uskyldigt spørgsmål. Hvis der opstår noget nyt, er verden potentielt uendelig. Tyg lige på den. Hvis vi omvendtaccepterer, at verden og dermed livet er endeligt, kan intet for alvor emergere. Og hvis intet kan emergere, er al immergens til gengæld i sidste ende en gentagelse. Vi møder noget igen, når vi immergerer os i verden. Vi vender hjem. I en endelig verden. Den er også værd at tygge på – ikke mindst, når vi lever i en kultur (og økonomi), der har været besat af drømmen om den nye opfindelse, den nye opdagelse, den næste horisontoverskridelse, den (maskuline) erobring, i århundreder, måske i årtusinder. Hvis al opdagelse er en potentiel hjemkomst, er det at give plads til livet ikke så meget en erobring af nyt land, som det er at gøre det muligt at komme hjem.

Eller sagt på en anden måde: hvis alt allerede findes, så er det vanvid at hævde, at nogen faktisk kan eje noget. Så er alt til låns, uanset hvor meget vi i vores lille hjørne af universet prøver at opfinde regler, der gør værdi til den enkeltes ejendom. Til gengæld er stort set al den økonomiske vækst, vi har formået at skabe i de sidste århundreder, knyttet til netop accepten af, at man kan overføre det, der emergerer som værdi (ud af en immergens, kunne vi tilføje), til en anden sammenhæng og låse det fast som nogens ejendom. At komme videre derfra er jo lidt af en rejse, men det er vel ikke helt forkert at sige, at den er i gang.

Nuvel. Træk vejret. Vi tager lige en tanke mere, hvor vi kommer til det organisatoriske niveau.

Den kollektive – og organiserede – immersive læring

Most of the issues that are urgent at this moment in history can be described as “insidious,” which is to say that they are produced through the combination of circumstances over time in unseen ways that have produced danger. Racism is insidious; sexism is insidious; corruption is insidious; consumerism is insidious; greed is insidious; cancer is insidious; trauma is insidious; addiction is insidious” (Nora Bateson LINK: https://norabateson.medium.com/aphanipoiesis-96d8aed927bc).

Kunne en immersiv læringsoplevelse også være kollektiv, og hvis den kan, kræver det så, at alle gennemgår den samtidig, eller kunne der være en måde at opleve immergensen og dele den over tid og rum? Det er et relevant spørgsmål, hvis vi fx vil til at arbejde med, at organisationer kan åbne sig for at sætte livet i centrum i højere grad. Regenerative transformationer kalder på immersive læringsprocesser.

Fra Francois Julliens The Silent Transformations til Nora Batesons arbejde med teorier som aphanipoîesis, abduktion og transkontekstualitet går en tråd, der ser på transformationers usynlige eller subtile side. Kort fortalt er pointen i den her sammenhæng, at vi har en opgave med at rette op på skadelige effekter af kollektiv handling på øverste hylde, i største skala. For det meste retter vi op på det på et niveau, der er langt mindre komplekst end dér, hvor effekten er størst. Vi ser så på den største effekt – fx plasticøer i verdenshavene – og forsøger at gå tilbage ad strømmen, bogstaveligt talt, for at løse problemet. Men selv det mest intelligente bud, nemlig at fange plasticen i flodernes mundinger, før de når ud i havet, er en symptombehandling. Nødvendig, men dybt utilstrækkelig.

Men hvor finder vi så kilderne til at standse strømmen af plastic? Stoffets oprindelse breder sig jo i vildt forgrenede netværk af produktion og transaktion. Vi kan alle blive enige om, at det bedste ville være, om der ikke længere blev produceret plastic – alligevel producerer vi mere og mere (400 millioner om året – faktisk et tal, der forventes at stige til 600 millioner årligt i 2025 (Plastic Change, LINK: https://plasticchange.dk/faq/). Det kunne jo tyde på, at der er rigtig mange organisationer, der enten handler mod bedre vidende – bevidst og kynisk. Eller at vi har meget svært ved at komme så langt ind i vores egen systemiske transformation, at vi ændrer adfærden markant.

Lad os tage den optimistiske vinkel og fokusere på den sidste mulighed. Det er også dér, der er en growing edge, altså et punkt, hvorfra en positiv forandring kan ske. Men for at kunne komme så langt ind i kernen af vores produktionssystemer har vi brug for at se dem på nye måder. Her kommer det immersive ind. Vores beskedne erfaring indtil videre er, at arbejdet med immersive læringsprocesser både genererer større indsigt i komplekse fænomener og gør det muligt at danne mentale og kollektive forbindelser mellem problemer og fænomener, der normalt ikke kan opfattes samtidig.

Nu skal det her bestemt ikke læses som en naiv forherligelse af det digitale potentiale. Der er givetvis massere af den udvikling, der foregår i dag ift.-“digital twins” og andre virtuelle versioner af verden, som kører efter nøjagtig den samme drejebog, som de systemer, de burde bidrage til at transformere. Pointen her er blot, at der er en interessant mulighed for dybere læringsprocesser i og på tværs af det kollektive niveau. Processer, der også tager hul på det, Bateson kaldte “Learning IV” – det niveau, som vi har brug for at bevæge os ind i for at kunne forestille os – og realisere – transformationer af metasystemer.

Vejen dertil kalder på en kombination af forhold, hvor vi alle har en opgave, men hvor ledelser måske har den største. Det handler nemlig om at afsætte ressourcer til at søge i retninger, hvor kontrol med output skrues ned, og hvor ressourcerne sættes ind på at gå immersivt til værks uden at vide, hvor emergensen kommer ud henne. Det handler om at turde give plads til en metode, der arbejder både på mikro- og på makroniveau på én gang. Snarere end at søge efter revolutioner, store eller små, handler det om at muliggøre vores forståelse af forbindelser og at fortætte og mangfoldiggøre dem.

Og skal vi forfølge den her tanke helt til dørs, så har vi faktisk ikke råd til at lade være.

Læs mere

Bateson, Gregory (1972). Steps to an Ecology of Mind. University of Chicago Press.

Erlangsen, Rune, Jakob Nørlem og Tim Struck (Promentum): Interaktionsprocesser og gensidig læring i hverdagen, der inspireres af liv. https://promentum.dk/det-regenerative-paradigme-blog-3/

Koefoed, Oleg (2022). Learning from Existainability. The Seven Infinity Stones of Cultural Wisdom. https://medium.com/@olegkoefoed/learning-in-the-anthropocene-252fb96a9ffb?sk=a6044bce6fe4d62ccb29409642800fbb

Seidler, Matias & Oleg Koefoed (2021): Climate Change Revisited – a Learning Journey with Site Sensitising and Virtual Reality. Report.

Tosey, Paul (2006).  Bateson’s Levels Of Learning: a Framework For Transformative Learning?  https://openresearch.surrey.ac.uk/view/pdfCoverPage?instCode=44SUR_INST&filePid=13140358990002346&download=true