Bæredygtig omstilling – hvorfor bør du, og sådan gør du

En gruppe mennesker, der er engageret i regenerativ tænkning og organisationsudvikling, sidder omkring et bord.

Bæredygtig omstilling – skal man – skal man ikke? Er bæredygtighed ikke bare som alle andre modefænomener? Altså, en døgnflue? Er det nok, at vi fokuserer på at have en bæredygtig produktion? Hvad vil en bæredygtig omstilling koste os?

Det er bare nogle af de tvivlsspørgsmål og forbehold, der kan melde sig i direktions- og bestyrelsesarbejdet i forbindelse med beslutningen om en bæredygtig forretningsudvikling, og før man vælger at gennemføre en egentlig bæredygtig omstilling af virksomheden. Men jeg er sikker på, at fremtidens virksomheder ikke kommer udenom en gennemgribende bæredygtig transformation.

Fordi fremtidens virksomheder – fremtidens gode forretninger – ER bæredygtige. Bæredygtighed er en gigantisk game changer og vil de kommende år skabe et nyt virksomhedsparadigme. Den tendens blev understreget af det manifest, der blev udarbejdet på hovedmødet i World Economic Forum i Davos i 2020.

I manifestet taler man om ”stakeholder capitalism” med etiske spilleregler, menneskerettigheder, balanceret afkast og en bedre verden. Jeg tror, at ALLE virksomheder meget snart må op på hesten og gennemføre en bæredygtig forretnings- og organisationsudvikling. Ellers er de der ikke om 10-15 år. Og begrebet bæredygtighed handler ikke kun om miljøledelse og klima. Det er i lige så høj grad arbejdsmiljø, ligestilling, udvikling af mennesker, lighed, brugen af leverandører, organisering, ledelseskultur osv.

Helt grundlæggende handler bæredygtighed om at bidrage med mere end man tager til det livssystem virksomheden er en del af. Det handler om at integrere cirkulær økonomi og som helhed implementere FN’s verdensmål i forretningen. Og når det kommer til bæredygtighed, er der ingen smutveje. Du kan ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Du kan ikke bare vælge 1-2 af FN’s verdensmål og arbejde med dem på et par workshops og wupti, så er alt løst. Men man skal selvfølgelig starte i det små. Store forandringer skal fordøjes i små bidder og én ad gangen, og det samme gør sig gældende med bæredygtig omstilling. I denne artikel vil jeg gennemgå, hvordan vi i Promentum arbejder trin for trin med bæredygtige omstillinger, i samarbejde med vores kunder. Jeg vil præsentere Promentums ARTT-model, som vores bæredygtighedskonsulenter har udviklet for at sikre en helhedsorienteret bæredygtig forretningsudvikling.

Men først vil jeg kigge lidt på forretningspotentialet, der i fremtiden kan forløses af bæredygtige virksomheder.

 

Bæredygtighed bliver en GIGA god forretning

Ifølge Better Business, Better World, Business & Sustainable Development Commission, 2017 vil en implementering af SDG´erne (FN´s verdensmål) frem til 2030 åbne op for et globalt marked på DKK 70 billioner (70.000.000.000.000,-), samt skabe 380 millioner nye arbejdspladser globalt. Den væsentligste forudsætning for at indfri dette potentiale er, at virksomhederne arbejder med bæredygtighed som grundlag for deres forretningsstrategi og ændrer deres forretningsmodel fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi.

I Danmark vurderer Udenrigsministeriet, at SDG’erne åbner forretningsmuligheder for danske virksomheder på op til DKK 400 milliarder frem mod 2030. (The Sustainable Development Goals – A World of Opportunities for Danish Businesses, Udenrigsministeriet, 2019).

Potentialet er således gigantisk, og jeg er overbevist om at fremtidens mest succesfulde virksomheder, bliver dem, der er hurtigst til at gentænke deres forretningsmodel og skabe en bæredygtig forretning. Der er en masse forretningsmæssige styrker at hente ved at gennemføre bæredygtige tiltag. Effektivitet og produktivitet, kvalitet og pålidelighed er bare nogle af dem. En hurtig bæredygtig transformation vil give virksomheden følgende forretningsmæssige fordele:

Fremtidens bæredygtige forbrugere vil have nye behov, hvilket vil åbne for nye markeder. Som bæredygtig first mover vil det være muligt at vinde en stor markedsandel hurtigt. Når virksomheder er gode til at udvikle systemer, processer og produkter, der understøtter sundhed, ligestilling og sikkerhed, bidrager positivt i et miljø- og energiregnskab og styrker deres samarbejdspartnere igennem forretning, vil de opnå konkurrencemæssige fordele.

Det er de virksomheder, der vil lykkes med at blive mere effektive og innovative, og som dermed vil kunne differentiere deres produkter og tjenester fra konkurrenternes. Bæredygtighed bliver en katalysator for forretningskvalitet. Som virksomhedsansvarlig skal du passe på, at du ikke sover i timen – du skal hurtigst muligt i gang med en bæredygtig omstilling. Og der er ingen smutveje. For enten er man en bæredygtig virksomhed, eller også er man ikke. Hvis du gør det halvt, vil du ikke kunne forløse forretningspotentialet.

 

Virksomhedens fordele ved bæredygtig transformation

1. Det vil gøre virksomheden attraktiv for fremtidens talenter og gøre det nemmere at tiltrække dygtige medarbejdere.

2. Hvilket vil betyde en mere lærende og innovativ organisation, da dette er nødvendigt ift. at udvikle og fastholde en bæredygtig organisation.

3. Den bæredygtige virksomhed vil naturligt skabe partnerskaber ud i (lokal)samfundet og man vil dermed få lettere adgang til kunderne 4. Som ydermere bevirker, at virksomheden bliver mere attraktiv for investorer.

 

Hvad betyder bæredygtighed?

Begrebet bæredygtighed handler ikke kun om miljø og klima. Det handler om at bidrage med mere end man tager til det livssystem, virksomheden er en del af. I en bæredygtig omstilling arbejder man med at minimere de negative miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, virksomhedens drift har på det overordnede livssystem. Derfor har bæredygtig forretnings- og organisationsudvikling både et internt og et eksternt fokus.

Arbejdet med bæredygtighed internt i virksomheden

Internt skal man arbejde med elementer som fysisk og mental sundhed, nye organisationsformer, arbejdsmiljø, ligestilling, kapacitets- og kompetenceudvikling, nedbrydning af hierarkier, agilitet, samskabelse og frisættende ledelseskultur.

Arbejdet med bæredygtighed eksternt i virksomheden

Eksternt skal man som virksomhed arbejde med at sikre en cirkulær økonomi, herunder bæredygtighed i indkøb, produktion, logistik, materialer, affald og genanvendelse, partnerskaber osv. Det handler om, at få tjekket virksomheden igennem ift. nogle bæredygtighedsprincipper, at integrere cirkulær økonomi og implementere de relevante delmål af FN’s Verdensmål i alle dele af virksomheden.

 

En helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed

I Promentum tror vi på en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med bæredygtighed. Normalt er der en tendens til at inddele den bæredygtige udvikling i tre adskilte systemer. Ét system der handler om natur og miljø, et andet der handler om mennesker og organisationer, samt et sidste, der handler om økonomisk bæredygtighed.

Den tankegang kaldes Triple Bottom Line (TBL), og i Promentum mener vi, at den tankegang er forældet. Vi tror på, at man bliver nødt til at integrere systemerne og arbejde ud fra en systemisk helhedsforståelse i ens arbejde med bæredygtig forretningsudvikling. Derudover mener vi, at det er helt essentielt at forstå, at kun velfungerende, sunde organisationer vil formå at omstille sig, og derigennem skabe positive effekter på naturen, miljøet og samfundet.

Bæredygtighed skal ses i et helhedsperspektiv

En organisation er ikke bæredygtig, hvis den har fuldstændig styr på sin miljøbelastning og sit klimaaftryk, men samtidig har alt for mange medarbejdere, der mistrives og går ned med stress. I Promentum oplever vi, at det er netop denne helhedsorienterede bæredygtighedsforståelse, der skaber værdi og effekt.

Vi har derfor udviklet ARTT-modellen

ARTT-modellen er en model for 360° forretningsdrevet bæredygtighed: ARTT-modellens formål er at understøtte og styrke organisationers bæredygtige udvikling og positive aftryk. Modellen sikrer at virksomheden får arbejdet struktureret og faktabaseret med den bæredygtige omstilling og bygger på en række værdiunderstøttende værktøjer, der kan bringes i anvendelse i hver af ARTT-faserne.

Jeg vil i det følgende kort beskrive ARTT-modellens 4 faser og introducere de anvendte værktøjer:

Assesment

Bæredygtighedsanalyse

Det er vigtigt at arbejde databaseret med sin omstilling. Derfor laver vi en bæredygtighedsanalyse, hvor vi indsamler indhold, som vi strukturerer, kvalificerer og analyserer vha. machine learning software, databaseintegration og visualiseret output. Det gør, at vi kan analysere og tracke bæredygtighedsdata i real-time, hvilket giver virksomheden et struktureret og kvalificeret overblik, der kan anvendes i de strategiske beslutningsprocesser.

Benchmarking

For at kvalificere virksomhedens prioriteringsområder og indsatser, laver vi en benchmarking. Her kortlægger og afdækker vi samtlige eksisterende standarder, målinger, m.v. så vi kan få et billede af, hvor godt virksomheden performer på de undersøgte områder.

Roadmap

Væsentlighedsanalyse

Ofte er der en lang række problemer, som en virksomhed skal tackle med begrænsede menneskelige og finansielle ressourcer. Vi hjælper med at lave en vurdering af risici for virksomheden overfor risici for stakeholders på baggrund af virksomhedens faktuelle datagrundlag. Det gør vi med henblik på at definere de mest væsentlige indsatser som virksomheden skal adressere.

Science Based Targets (SBTs)

Der er et paradigmeskifte på vej, hvor virksomheder er tvunget til at sætte reduktionsmål og skabe positive aftryk for at fremtidssikre vækst uden afledte negative effekter. Hvis man skal lykkes med det, skal der laves en kortlægning og afklaring af virksomhedens SBTs (science based targets), for at komme frem til en databaseret og realiserbar målsætning.

Roadmapping

En roadmapping er en strategisk plan, der skal definere, hvordan en virksomhed med mest optimal ressourceanvendelse får realiseret sine SBTs og visioner og sikrer en strømlining i initiativer på tværs af organisationen

 

Transformation (eksternt fokus)

Innovation & Design

Ved at ændre på måden, man udvikler og designer produkter på, kan man i langt højere grad bevare materialers værdi. Som resultat af det, vil der ske en reduktion i omkostning forbundet med jomfruelige og ikke-fornybare ressourcer, samt en reduktion i udgifter til risikoområder, såsom klimasikring, forsikringssager om genopretning m.v. For at gøre det laver vi en produkt- og procesrelateret omstilling med afsæt i:

 • Cirkulær økonomi
 • Modulært design
 • Optimal ressourceforvaltning
 • Bæredygtig innovation, herunder implementering af nye og mere bæredygtige forretningsmodeller

Mobilisering & Partnerskaber

Ofte arbejder virksomheder egenrådigt i siloer og har svært ved alene at løse komplekse problemstillinger. Ved at integrere strategiske tværsektorielle samarbejder, synergier og nye muligheder i virksomhedens kerneforretning, vil man kunne øge muligheder for nye alliancer, afsætningskanaler og markeder, samt styrke finansiel- og ressourcekapacitet.

Transformation (internt fokus)

Organisatorisk Redesign

Mistrivsel, højt sygefravær og høj medarbejder-turnover på grund af dårligt forvaltede menneskelige ressourcer er gift for en organisation. For at vende det til højere produktivitet, lavere sygefravær og større tiltrækning af talenter, kan man lave en organisationsrelateret omstilling med afsæt i:

 • Frisættende og regenerativ ledelse
 • Empowerment
 • Psykologisk tryghed
 • Diversitet, lighed og inklusion

Kompetence- & Kapacitetsudvikling

Med optimal matching mellem medarbejderkompetencer og løbende kapacitetsudvikling af nye tiltag og indførte processer, sikrer man, at medarbejdere ikke tabes undervejs, men derimod engageres i bæredygtighedsarbejdet.

Tracking

Revurdering & Resultater

En revurdering af virksomhedens performance på bæredygtighedstiltag med afsæt i real-time data upload og analyse, giver et bedre fundament for at træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af effektmålinger af bæredygtighedsinitiativer samt ROI-vurderinger

Markedsføring & Branding

Markedsføring og branding af bæredygtige produkter kan være risikofyldt, hvis ikke man gør det med omtanke for troværdighed. Et solidt, veldokumenteret datagrundlag på baggrund af real-time effektmålinger danner grundlag for en helhedsorienteret, optimal og korrekt markedsføringsstrategi, der skal hjælpe med at øge markedspositionering og tiltrække kapital og arbejdskraft.

Engagement & Ejerskab

Manglende involvering af medarbejdere kan medføre, at de forbliver uengagerede i arbejdsopgaver forbundet med de nye tiltag. Dette kan give en lav ROI og ineffektive strategier. For at øge engagementet hos dem er det derfor vigtigt, at man som virksomhed husker at bruge resultaterne fra bæredygtighedstiltag til intern kommunikation. Udover det øgede engagement øger det trivslen og produktiviteten samt giver større ejerskab og stolthed.

Promentums 5 vigtigste erfaringer – fra tidligere bæredygtige forretningsudviklingsforløb

Det er vores erfaring, at der ikke er noget quick-fix i forhold til gennemførelse af en bæredygtig omstilling. Bæredygtig forretningsudvikling kræver, at der bliver arbejdet med stort set alle dele af virksomheden. Ofte starter forløbet med nogle helt grundlæggende strategiske diskussioner omkring virksomhedens fremtid og ender med en praktisk strategiimplementering af nye forretningsmodeller, nye produkter, tilpasset produktion osv.

I Promentum har læringskurven i forbindelse med at drive og støtte disse udviklingsprocesser været ekstrem stejl, og vi er fortsat selv på en rejse i forhold til, hvordan en helhedsorienteret bæredygtig forretningsudvikling drives bedste muligt. Men hvis jeg skal opsummere vores 5 vigtigste læringer pt., vil det være disse:

 1. Gå kun i gang hvis der er 100% commitment fra direktionen og bestyrelsen: Start jeres omstilling med nogle grundlæggende værdimæssige og strategiske diskussioner i direktionen og bestyrelsen. Og gå kun videre en med den bæredygtige omstilling, hvis der er 100% commitment.
 2. Involver medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed – så hurtigt som muligt: Det er vigtigt, at I involverer alle medarbejderne i den bæredygtige omstilling – ellers bliver potentialet aldrig forløst. Omstillingen sker ikke kun på direktionsmøderne og i samarbejdet med eksterne konsulenter. Men som en fælles proces, hvor der arbejdes helhedsorienteret med alle dele af virksomheden og hvor medarbejderne er omdrejningspunktet for omstillingen lige fra starten. En vigtig forudsætning for en succesfuld bæredygtig omstilling er således en klog procesfacilitering, hvor du får skabt ejerskab til omstillingen i hele virksomheden og får aktiveret medarbejdernes viden. Ja faktisk kan man sige, at den rigtige involvering af medarbejderne er afgørende for om det overhovedet bliver en bæredygtig proces.
 3. Lav en forretningsstrategi, der er baseret på bæredygtighed: Lad være med at lave en løsrevet strategi for bæredygtighed. For hvis du vil gennemføre en reel bæredygtig omstilling, skal bæredygtighed være fundamentet for jeres strategi.
 4. De små skridts rejse: En bæredygtige omstilling er en kompleks proces, og I kan hurtigt knække nakken og miste overblikket. Derfor vil jeg anbefale, at I ikke ændrer alt på en gang, men lader omstillingen være de små skridts rejse og nøje udvælger fokusområder og følger disse til dørs før i går videre til næste område.
 5. Sørg for at være databaserede i jeres omstilling: En bæredygtig omstilling skal helst være databaseret, således at I effektivt og målrettet realiserer det forventede forretningsmæssige potentiale.

Held og lykke med arbejdet.