ARTT-modellen – en helhedsorienteret tilgang til bæredygtig forretningsudvikling

Et regenerativt diagram, der illustrerer de forskellige stadier af organisationsudviklingsprocessen.

Erhvervslivet har en tendens til at inddele den bæredygtige udvikling i tre adskilte systemer.

Ét system der handler om natur og miljø, et andet der handler om mennesker og organisationer, samt et sidste, der handler om økonomisk bæredygtighed.

Den tankegang kaldes Triple Bottom Line (TBL), og i Promentum mener vi, at den tankegang er forældet. Den vil vi derfor gerne gøre op med.

Vi tror på, at man bliver nødt til at integrere systemerne og arbejde ud fra en systemisk helhedsforståelse af bæredygtig forretningsudvikling.

Derudover mener vi, at det er helt essentielt at forstå, at kun velfungerende, sunde organisationer vil formå at omstille sig, og derigennem skabe positive effekter på naturen, miljøet og samfundet.

Bæredygtighed skal ses i et helhedsperspektiv. En organisation er ikke bæredygtig, hvis den har fuldstændig styr på sin miljøbelastning og sit klimaaftryk, men samtidig har alt for mange medarbejdere, der mistrives og går ned med stress.

I Promentum oplever vi, at det er netop denne helhedsorienterede bæredygtighedsforståelse, der skaber værdi og effekt.

Vi har derfor udviklet ARTT-modellen.

ARTT-modellen er en model for 360° forretningsdrevet bæredygtighed:

ARTT-modellens formål er at understøtte og styrke organisationers bæredygtige udvikling og positive aftryk. Modellen bygger på en række værdiunderstøttende værktøjer, der kan bringes i anvendelse i hver af ARTT-faserne. Faserne og værktøjerne får du en kort introduktion til her.

Assesment

Bæredygtighedsanalyse
Vi laver en bæredygtighedsanalyse, hvor vi automatiseret indsamler indhold, strukturerer, uploader og renser CSV, PDF og API-data og kvalificeret, real-time dataanalyse vha. machine learning software, database integration og visualiseret output.

Det gør, at vi kan analysere og tracke bæredygtighedsdata i real-time, hvilket giver virksomheden et struktureret og kvalificeret overblik, der kan anvendes i de strategiske beslutningsprocesser.

Benchmarking
For at kvalificere virksomhedens prioriteringsområder og indsatser, laver vi en benchmarking.

Her kortlægger og afdækker vi samtlige eksisterende standarder, målinger, m.v. så vi kan få et billede af, hvor godt virksomheden performer på de undersøgte områder.

Roadmap

Væsentlighedsanalyse
Ofte er der en lang række problemer, som en virksomhed skal tackle med begrænsede menneskelige og finansielle ressourcer. Vi hjælper med at lave en vurdering af risici for virksomheden overfor risici for stakeholders på baggrund af virksomhedens faktuelle datagrundlag. Det gør vi med henblik på at definere de mest væsentlige indsatser som virksomheden skal adressere.

SBTs
Der er et paradigmeskifte på vej, hvor virksomheder er tvunget til at sætte reduktionsmål og skabe positive aftryk for at fremtidssikre vækst uden afledte negative effekter.

Hvis man skal lykkes med det, skal der laves en kortlægning og afklaring af virksomhedens SBTs (science based targets), for at komme frem til en databaseret og realiserbar målsætning.

Roadmapping
En roadmapping er en strategisk plan, der skal definere, hvordan en virksomhed med mest optimal ressourceanvendelse får realiseret sine SBTs og visioner og sikrer en strømlining i initiativer på tværs af organisationen.

Transformation (miljø)

Innovation & Design
Ved at ændre på måden, man udvikler og designer produkter på, kan man i langt højere grad bevare materialers værdi. Som resultat af det, vil der ske en reduktion i omkostning forbundet med jomfruelige og ikke-fornybare ressourcer, samt en reduktion i udgifter til risikoområder, såsom klimasikring, forsikringssager om genopretning m.v.

For at gøre det laver vi en produkt- og procesrelateret omstilling med afsæt i:

  • Cirkulær økonomi
  • Modulart design
  • Optimal ressourceforvaltning
  • Bæredygtig innovation, herunder af traditionelle forretningsmodeller

Mobilisering & Partnerskaber
Ofte arbejder virksomheder egenrådigt i siloer og har svært ved alene at løse komplekse problemstillinger.

Ved at integrere strategiske tværsektorielle samarbejder, synergier og nye muligheder i virksomhedens kerneforretning, vil man kunne øge muligheder for nye alliancer, afsætningskanaler og markeder, samt styrke finansiel- og ressourcekapacitet

Transformation (organisation)

Organisatorisk Redesign
Mistrivsel, højt sygefravær og høj medarbejder-turnover på grund af dårligt forvaltede menneskelige ressourcer er gift for en organisation.

For at vende det til højere produtivitet, lavere sygefravær og større tiltrækning af talenter, kan man lave en organisationsrelateret omstilling med afsæt i:

  • Distribueret ledelse og empowerment
  • Tillidsbaseret ledelse og psykologisk tryghed
  • Diversitet, lighed og inklusion

Kompetence- & Kapacitetsudvikling
Med optimal matching mellem medarbejderkompetencer og løbende kapacitetsudvikling af nye tiltag og indførte processer, sikrer man, at medarbejdere ikke tabes undervejs, men derimod engageres i bæredygtighedsarbejdet.

Tracking

Revurdering & Resultater
En revurdering af virksomhedens performance på bæredygtighedstiltag med afsæt i real-time data upload og analyse, giver et bedre fundament for at træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af effektmålinger af bæredygtighedsinitiativer samt ROI-vurderinger

Markedsføring & Branding
Markedsføring og branding af bæredygtige produkter kan være risikofyldt, hvis ikke man gør det med omtanke for troværdighed.

Et solidt, veldokumenteret datagrundlag på baggrund af real-time effektmålinger danner grundlag for en helhedsorienteret, optimal og korrekt markedsføringsstrategi, der skal hjælpe med at øge markedspositionering og tiltrække kapital og arbejdskraft.

Engagement & Ejerskab
Manglende involvering af medarbejdere kan medføre, at de forbliver uengagerede i arbejdsopgaver forbundet med de nye tiltag. Dette kan give en lav ROI og ineffektive strategier.

For at øge engagementet hos dem er det derfor vigtigt, at man som virksomhed husker at bruge resultaterne fra bæredygtighedstiltag til intern kommunikation. Udover det øgede engagement øger det trivslen og produktiviteten samt giver større ejerskab og stolthed.

Ønsker du at blive klogere på modellen? Så send en mail til Mikkel Flod Storgaard på ms@promentum.dk