Data, design og dollar$ i den bæredygtige produktudvikling

En sort/hvid tegning af en regenerativ fabrik med en pil til en pose penge

Ansvarligt forbrug og produktion skal sikre, at jordens økosystem er stabilt og i balance mange år ud i fremtiden. Derfor er miljø- og klimainitiativer igennem de seneste år i højere grad blevet et konkurrenceparameter for mange virksomheder.

Der er stigende interesse for at kende et produkts eller en produktions miljøforhold og miljøstandarder både for interessenter, kunder og hos virksomhederne selv.

Behovet for at måle og opgøre sine udledninger og miljøpåvirkninger gør sig særligt gældende i forbindelse med udvindingen, forarbejdningen og fremstillingen af produkter.

Vi forbruger nemlig af jordens ressourcer langt hurtigere, end den kan nå at regenerere.

100 virksomheder har været ansvarlige for 71% af verdens CO2-emissioner

Ifølge Carbon Disclosure Program (CDP) har kun 100 virksomheder været ansvarlige for 71% af verdens samlede CO2-udledninger siden 1988.

For at minimere aftryk i forbindelse med udviklingsprocesser, er mange virksomheder begyndt at bruge design- og miljøvurderinger såsom LCA (livscyklusvurdering), der kan understøtte virksomhedens bæredygtige produktudvikling.

Udover at det er det mest ansvarlige at gøre, så kan en bæredygtig produktudvikling også tilføre øget produktkvalitet og en forbedret kostpris, som flere virksomheder formår at skabe en god forretning på.

Fra data til design

Bæredygtig produktudvikling kan starte flere steder, men processen kræver fra start væsentlige datamængder. Derfor starter processen ved at man identificerer og involverer de rette aktører til at varetage processen.

Oftest er det en medarbejder, der har kompetencer inden for, hvordan miljøpåvirkninger måles. I nogle tilfælde kan det også være ekstern hjælp, der starter den indledende miljøvurdering. Uanset hvad er det vigtigt at få skabt et overblik over input- og outputmålinger for hele livscyklussen.

De indledende faser af produktudviklingen indebærer at planlægge sit produkt og sammensætte relevante målsætninger, man gerne vil opnå gennem sit design.

I konceptudviklingen starter man derfor med at identificere potentielle miljø- og klimapåvirkninger, og på baggrund af det opstiller man nogle retningslinjer, som kan ligge til grund for sin materialeudvælgelse, processer og overordnede designmuligheder. Det kan f.eks. være nedenstående retningslinjer, man vælger at opstille:

 • Fokus på anvendelse af genbrugsmaterialer eller materialer der kan genanvendes
 • Markering af genanvendelse på alle komponenter
 • Materialegenvinding ved at designe med fokus på demontering
 • Eliminér overfladebehandlinger
 • Reducér emballage
 • Reducér vægt og størrelse ved transport og distribution
 • Anvend naturlige materialer, der kan returneres til økosystemer
 • Undgå processer der frigiver giftige og skadelige materialer

Designprocessen

For at ende ud med produkter, der minimerer miljøbelastninger og -påvirkninger, der forekommer igennem et produkts livscyklus, er der nogle ting, man skal have for øje. Bl.a. skal man i designprocessen sørge for, at udvindingen af råmaterialer, forarbejdning og fremstilling sker ved hjælp af materialer og processer, der ikke er skadelige for miljø eller medarbejdere, der arbejder med disse processer i det daglige.

I de indledende faser af designprocessen er det vigtigt, at designeren danne sig et overblik over produktets livscyklus: hvor kommer materialerne fra, hvordan bliver produktet produceret og transporteret, hvordan anvender slutbrugeren produktet osv. Det gør man for at optimere produktets bæredygtighed.

Der er fem aspekter man som designer skal kigge på, når man arbejder med et produkts livscyklus:

 1. Materialer og udvinding
 2. Produktion og processer
 3. Transport, distribution og emballering
 4. Anvendelse
 5. ’End-of life’ – design til demontering og design til genbrug.

Materialer og udvinding

Først ser man på råmaterialer og udvindingen af dem, men også på hvordan vi får minimeret brugen af energikilder samt farlige og giftige materialer, der kan ende med at have en stor miljøbelastning. En stor fordel ved at have fokus på disse ting så tidligt i produktudviklingen er, at det giver mulighed for at reducere de skadelige udledninger, der ellers kunne forekomme senere i produktets livscyklus.

Samtidig kan man aktivt styre hen imod fornybare og genanvendelige materialer, så man kan reducere mængden af ikke-vedvarende materialer, der skal udvindes fra jorden.

Produktion og processer

I produktionsfasen er der fokus på, hvordan man minimerer brugen af energiintensive​ processer, såsom omfattende opvarmning, nedkøling og brugen af tunge motorer til at optimere energistrømme og reducere mængden af energi. Designeren har desuden fokus på at genanvende rester og affald fra produktionsprocesser både inden og udenfor produktionsanlægget. Effekten af det vil reducere mængden af materialer og affald skabt under produktionsprocessen.

Transport, distribution og emballering

I transport- og distributionsfasen skal man overveje, hvordan man optimerer sine transporttilstande, når produktet skal distribueres. Det kan f.eks. være ved at undgå miljøskadelige transportmidler såsom fly, og aktivt tilvælge transportformer som containerskibe eller toge.

Det er desuden relevant at indtænke, hvilken emballering man transporterer sine produkter i. Det kan f.eks. øge transporteffektiviteten at anvende standardiseret transportemballage såsom Europaller, og mindske miljøbelastningen ved at undgå ikke-egnede emballagematerialer såsom PVC og aluminium.

Anvendelse

I anvendelsesfasen kan designeren opnå betydelige positive effekter ved at give produktet det rette design.

Nogle overvejelser man kan gøre sig er f.eks. at vælge komponenter med det lavest mulige energiforbrug for at minimere det overordnede energiforbrug i løbet af produktets livscyklus.

Et andet eksempel kunne være at reducere mængden af forbrugsvarer, der skal anvendes i sammenhæng med produktet f.eks. permanente filtre i stedet for papirfiltre. En tredje designmulighed kunne være at anvende en modulær produktstruktur, som kan imødekomme brugernes fremtidige behov og dermed forlænge produktlevetiden.

’End of life’ – design til demontering og design til genbrug

I den sidste fase af livscyklussen er der fokus på at forlænge produktets levetid ved at øge muligheden for at genbruge produktet. Det kan f.eks. opnås gennem et klassisk og tidløst produktdesign. Det kan også være gennem det tekniske i produktet, således at det ikke forældes før tid pga. forældet teknologi.

Effekten af at indtænke disse muligheder i selve designet, reducerer behovet for anvendelsen af nye råmaterialer. Derudover forlænger det levetiden af komponenter og produktdele samt reducerer behovet for nye produkter.

Når man har gennemarbejdet sine ideer ud fra de fem faser i livscyklussen, bliver det nemmere at identificere, hvilke faser produktet har sit største aftryk i.

F.eks. kan det vise sig, at et køleskabs tab af energi er størst i anvendelsesfasen, og derfor kan man fra start vælge at fokusere på at indsamle data om det. På den baggrund kan det også være relevant at stille mere specifikke spørgsmål, såsom “er det bedre at anvende plastik end genanvendeligt aluminium for en specifik komponent?”​ for at kunne udvælge det mest optimale materiale ud fra den lavest mulige udledning.

De økonomiske værdier for virksomheder, der designer bæredygtigt

Det er ikke kun fordelagtigt for naturen, når eliminering af affald, farlige biprodukter, luftforurening, energiforbrug og andre faktorer bliver sat i fokus. Som allerede nævnt er der også økonomiske fordele ved bæredygtige produkter og produktionsprocesser. Virksomheder kan nemlig skabe sig en god forretning på henholdsvis:

 1. Reducerede omkostninger, der kan opnås i forbindelse med at genbruge produktmaterialer og generelt ved bedre udnyttelse af ressourcerne
 2. Større produktværdi grundet stigende efterspørgsel på markedet fra både forbrugere og virksomheder
 3. Nye indkomstmuligheder ved f.eks. at videresælge produkter, komponenter eller materialer til nye markeder og formål, når de har udtjent deres oprindelige formål.

Overordnet set kan produktudvikling med udgangspunkt i at designe bæredygtigt medføre positive effekter for os alle, selvom det er en tidskrævende proces at indsamle, kvantificere, sammenligne og kategorisere data for hele livscyklussen af et produkt.

Når først det er indsamlet, så er der gode forudsætninger for at opstille de helt rigtige retningslinjer og designmuligheder, der kan ligge til grund for sit produktdesign.

Derfor kan det med fordel anbefales at undersøge, hvordan nedenstående designprincipper kan indtænkes i eksisterende eller nye produkter, hvis man ønsker at positionere og differentiere sig på markedet, og samtidig bidrage til ansvarlig produktion og forbrug.

Designprincipper:

 • Design produkter og processer med industrielle materialer, der kan genanvendes kontinuerligt uden tab af ydeevne og dermed skabe ny industriel materiale.
 • Design produkter og processer, der fuldt ud kan returneres til jordens økosystemer og på ny skabe naturlige materialer.
 • Design produkter og processer, der ikke producerer unaturlige og giftige materialer, der ikke kan behandles sikkert hverken i naturlige eller industrielle kredsløb.
 • Design produkter og processer med rene og vedvarende energikilder.
 • Design produkter der imødekommer brugernes fremtidige behov.
 • Design produkter i modulært design.
 • Design produkter der reducerer materialeforbruget, f.eks. ved at optimere sit design i stedet for at overdimensionere.
 • Design produkter der fremmer bæredygtige vaner og adfærd.