Psykologisk tryghed og gruppedynamik: Grupper veksler mellem at arbejde i to mentale tilstande

af Andreas Lindemann | jan 10, 2024 | Artikel

Hvordan påvirker gruppementaliteten teamets arbejde?

Når man i regenerative organisationer overlader meget af arbejdet til selvorganiserede teams, er det centralt at kende til og holde sig for øje, hvordan gruppedynamikken, eller hvad man kalder gruppementaliteten, påvirker arbejdet i teamet.

Teamet er er i konstant forhandling både bevidst (synligt) og ubevidst (ikke-synligt) om den opgave, der skal løses. Dertil om hvordan den skal løses, samt om de roller, der hører til opgaven – det man kan kalde gruppementaliteten. Gruppementaliteten veksler over tid, men påvirker måden, hvorpå det enkelte gruppemedlem agerer og tænker. Presset fra gruppementaliteten kan af den enkelte opleves som ensrettende og i modstrid mod at lære/gøre noget nyt. Der er derfor et naturligt spændingsfelt mellem gruppepresset og den enkeltes ønsker. Desuden veksler grupper mellem at arbejde med den opgave, de egentlig skal løse, som kan kaldes arbejdsgruppetilstand, og gruppemedlemmernes bagvedliggende behov, kaldet grundantagelsestilstand:

  • arbejdsgruppetilstanden er gruppen i kontakt med realiteterne og har kapaciteten til at rumme frustrationer og håndtere følelser på en hensigtsmæssig måde.
  • grundantagelsestilstanden opstår der, sideløbende med, at gruppen arbejder på hovedopgaven, en ubevidst tilstand i gruppen. Den har til formål at tilfredsstille ubevidste behov og mindske angsten hos dens medlemmer. Denne tilstand er motiveret af nogle ofte ubevidste grundfølelser, hvis bagvedliggende antagelser gruppens medlemmer behandler, som om de er ”rigtige”.

Biion identificerede tre grundantagelsesgrypper:

  • Afhængighed – Gruppen er præget af ubeslutsomhed, overdreven autoritetstro i stedet for at træffe egne afgørelse
  • Kamp/flugt – Gruppen finder en fjende at kæmpe med eller flygte fra
  • Par-/subgruppedannelse – Gruppen agerer i en illusorisk og håbefuld kultur, hvor forventninger til fremtiden og dens løsninger ofte bliver overdrevne og idealiserede

Arbejdsgruppetilstanden og grundantagelsestilstanden er i spil samtidig, men det veksler, hvilken tilstand der er i hhv. forgrund og baggrund. Hvis opgaven er svær, eller der er konflikter, kan gruppen vende tilbage til dens grundantagelsestilstand. Her forsøger gruppen og dens medlemmer ubevidst at undgå at arbejde med opgaven og i stedet træder grundantagelserne i forgrunden. Hvis man som leder vil arbejde med den psykologiske tryghed er man derfor nødt til at kende til og arbejde med gruppementaliteten, hvis man vil sikre sig resultater af arbejdet.

Ønsker du at lære mere om samarbejde? Så lyt med til dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’.