Bogudgivelse: Reimagining the Value Chain: A Regenerative Approach

af Kasper Nøraa | nov 6, 2023 | Opdatering

(English version below)

Banebrydende bog omdefinerer værdikædeteori og -praksis med en regenerativ tilgang

I en verden, hvor bæredygtighed og regenerative praksisser er blevet afgørende, er en banebrydende bog på vej til at omdefinere den måde, vi opfatter og implementerer værdikæder på. Med titlen “Reimagining the Value Chain: A Regenerative Approach” udfordrer bogen konventionel visdom og introducerer en nyskabende tilgang til værdiskabelse.

Forfatterne Alis Sindbjerg Hinrichsen og Henning De Haas, anerkendte eksperter inden for bæredygtig forretningspraksis samt Supply Chain Management, har omhyggeligt udformet denne bog for at adressere det presserende behov for en regenerativ tilgang til værdikæder. Ved at trække på virkelige case-studier og den seneste forskning præsenterer de en vision for en mere bæredygtig og velstående fremtid.

Hvad er en regenerativ tilgang?

En regenerativ tilgang sigter mod fuldstændige systemændringer, der adresserer rodårsagerne til globale udfordringer. Målet er at skabe betingelserne for alt liv til at trives, hvilket genererer selvbærende positive resultater for naturen, mennesker og økonomien. Regeneration tilbyder en dristig vision for den fremtid, vi har brug for at opnå, i stedet for den klimakatastrofe, vi har brug for at undgå.

Hvad tilbyder bogen?

Bogen tilbyder en omfattende visionær ramme og sti for en transformativ rejse. Den støtter i genopfattelsen af, hvordan lederen kan bygge bro mellem mennesker, processer og teknologier med den nuværende organisations fremtidige respons på planetarisk krise. Sikring af virksomhedens langsigtet overlevelse, en der afstemmer organisationen med nye værdidrivere, fremmer innovation og opbygger virksomhedens modstandsdygtighed.

Bogen opdager de drivkræfter, der ligger bag en regenerativ værdikæde, skaber nye paradigmer inden for forretning og kaster lys over det presserende behov for at helbrede vores brudte systemer. Du vil få indsigt i, hvad en regenerativ værdikæde præcis indebærer, forstå principperne og opdage, hvordan disse principper kan anvendes i praksis. Inspireret af levende systemer præsenterer bogen en sekstrins ramme for at guide organisationer og individer på deres regenerative rejse.

Start med at lede dig selv

Stien til at blive en regenerativ leder starter med at lede dig selv. Denne bog giver ikke kun viden, men også værktøjerne og inspirationen, der er nødvendig for at påbegynde denne spændende eventyr af at fortsætte din rejse med opdagelse og transformation. Den vil udløse din tænkning og bemyndige dig til at lede fra fremtiden. Det er din uundværlige guide til at lede transformationel forandring og frigøre kraften af samskabelse og radikalt samarbejde. Bliv en del af den transformative rejse ved at læse denne bog og opdag det regenerative potentiale inden i dig selv og inden for din virksomheds værdikæde.

Transformér med en omfattende ramme

Bogen leverer en omfattende ramme, der ikke kun minimerer negative miljøpåvirkninger, men også aktivt bidrager til restaurering og regenerering af økosystemer og samfund. Den introducerer innovative koncepter, der opfordrer virksomheder til at tænke ud over traditionelle Supply Chains og vedtage praksisser, der nærende planeten, mens de trives økonomisk.

Nøglehøjdepunkter fra “Reimagining Value Chains” inkluderer:

  • – En dybdegående udforskning af regenerative praksisser, der
  •  vender miljønedbrydning.
  • – Praktisk vejledning i at integrere regenerative principper i eksisterende forretningsmodeller.
  • – Succeshistorier fra pionervirksomheder, der har vedtaget regenerative værdikædepraksisser.

Udtalelse

En udtalelse fra forfatterne: “Vores nuværende forretningsmodeller er ikke længere bæredygtige. ”Reimagining Value Chains from a Regenerative approach” tilbyder en ny vej fremad – en regenerativ. Det er på tide at skifte fra blot bæredygtighed til aktivt at genoplive vores økosystemer, mens vi skaber værdi.”

Denne banebrydende bog er sat til at være et referencepunkt for virksomheder, akademikere, politikere og alle interesserede i fremtiden for værdiskabelse. “Reimagining Value Chains” er tilgængelig i førende boghandlere og online detailhandlere verden over.

Her er de fem mest værdifulde takeaways:

Regenerativ tænkning er det nye imperativ: Omfavn en regenerativ tankegang inden for organisationen. Skift fokus fra traditionelle værdikæder til regenerative. Forstå, at bæredygtighed ikke længere er nok; arbejde aktivt mod at genoprette økosystemer og dermed skabe værdi for både virksomheden og miljøet.

Omfavn nye succesmål: Genovervej nøgle præstationsindikatorer (KPI’er) og succesmål. Inkorporér miljømæssige og sociale indikatorer i din beslutningsproces. Dette sikrer, at virksomhedens præstationer er i overensstemmelse med regenerative mål.

Samarbejd om systemisk forandring: Frem for samarbejde inden for og ud over industrien. Engagér dig med ligesindede organisationer, forskningsinstitutioner og regeringsorganer for at kollektivt drive systemisk forandring. Sammen kan I skabe et mere regenerativt økosystem, der gavner alle interessenter.

Innovation i Supply Chains: Genovervej din supply chain-strategi. Implementér innovative praksisser såsom principper for cirkulær økonomi, ansvarlig indkøb og affaldsreduktion. Overvej, hvordan din supply chain kan bidrage til regenerering af ressourcer og økosystemer.

Gå forrest med eksemplet: Sæt tonen for regenerative praksisser inden for organisationen. Demonstrér et engagement i regenerative værdier og praksisser og opmuntre medarbejdere på alle niveauer til at deltage og bidrage til virksomhedens regenerative rejse.

Ved at handle på disse takeaways kan ledere straks begynde processen med at transformere deres organisationer til regenerative ledere, som positivt påvirker miljøet og virksomhedens langsigtede succes.

Bogen udkommer den 1. december og kan forudbestilles her: praksis.dk

For anmeldereksemplarer, interviews eller yderligere information, venligst kontakt kommunikationschef og forlagsansvarlig Kasper Nøraa på mail kn@promentum.dk 

Er du nysgerrig på mere om det regenerative, så lyt med på ‘Lyden af Promentum’ her:


Groundbreaking Book Redefines Value Chain Theory and Practice with a Regenerative Approach

In a world where sustainability and regenerative practices have become paramount, a groundbreaking book is set to redefine the way we perceive and implement Value Chains. Titled “Reimagining the Value Chain: A Regenerative Approach,” the book challenges conventional wisdom and introduces a novel approach to value creation.

Authors Alis Sindbjerg Hinrichsen and Henning De Haas, renowned experts in sustainable business practicesas well as Supply Chain Management, has meticulously crafted this book to address the pressing need for a regenerative approach to Value Chains. By drawing from real-world case studies and cutting-edge research, they present a vision for a more sustainable and prosperous future.

What is a regenerative approach?
A regenerative approach aims for complete systems changes that address the root causes of global challenges. The goal is to create the conditions for all life to thrive, generating self-sustaining positive outcomes for nature, people and the economy. Regeneration offers a bold vision of the future we need to achieve, rather than the climate catastrophe we need to avoid. ​

What does the book offer?

The book offers a comprehensive visionary framework and pathway for a transformative journey. It supports in re-imagining how the leader can bridge people, processes and technologies with the current organization’s future response to the planetary crisis. Securing the long-term survival of the company, one that aligns the organization to new value drivers, encourages innovation and builds the resilience of the company.​

The book discovers the driving forces behind a Regenerative Value Chain, creating new paradigms in business and shedding light on the urgent need to heal our broken systems. You will gain insight into what exactly a regenerative Value Chain entails, understand the principles, and discover how these principles can be applied in practice. Inspired by living systems, the book presents a six-phase framework to guide organizations and individuals on their regenerative journey. ​Start by leading yourself

The path to becoming a regenerative leader starts with leading yourself. This book provides not only knowledge, but also the tools and inspiration needed to begin this exciting adventure of continuing your journey of discovery and transformation. It will trigger your thinking and empower you to lead from the future. It is your indispensable guide for leading transformational change and unleashing the power of co-creation and radical collaboration. Become part of the transformative journey by reading this book and discover the regenerative potential within yourself and within the Value Chain of your business.​

Transform with a comprehensive framework

The book provides a comprehensive framework that not only minimizes negative environmental impacts but also actively contributes to the restoration and regeneration of ecosystems and societies. It introduces innovative concepts that encourage businesses to think beyond traditional Supply Chains and adopt practices that nourish the planet while thriving economically.

Key highlights of “Reimagining Value Chains” include:

– An in-depth exploration of regenerative practices that reverse environmental degradation.

– Practical guidance on integrating regenerative principles into existing business models.

– Real-world success stories from pioneering companies that have adopted regenerative value chain practices

Statement

A statement from the authors “Our current business models are no longer sustainable. ”Reimagining Value Chains from a Regenerative approach” offers a new path forward—a regenerative one. It’s time to shift from mere sustainability to actively rejuvenating our ecosystems while creating value.”

This groundbreaking book is set to be a touchstone for businesses, academics, policymakers, and anyone interested in the future of value creation. “Reimagining Value Chains” is available at leading bookstores and online retailers worldwide.


Here are the five most valuable takeaways:

Regenerative Thinking is the New Imperative: Embrace a regenerative mindset within the organization. Shift focus from traditional value chains to regenerative ones. Understand that sustainability is no longer enough; actively work towards restoring ecosystems, thereby creating value for both the company and the environment.

Redefine Metrics for Success: Reevaluate key performance indicators (KPIs) and success metrics. Incorporate environmental and social impact indicators into your decision-making process. This ensures that the company’s performance aligns with regenerative goals.

Collaborate for Systemic Change: Foster collaboration within and beyond the industry. Engage with like-minded organizations, research institutions, and governmental bodies to collectively drive systemic change. Together, you can create a more regenerative ecosystem that benefits all stakeholders.

Innovation in Supply Chains: Rethink your supply chain strategy. Implement innovative practices such as circular economy principles, responsible sourcing, and waste reduction. Consider how your supply chain can contribute to the regeneration of resources and ecosystems.

Lead by Example: Set the tone for regenerative practices within the organization. Demonstrate a commitment to regenerative values and practices, encouraging employees at all levels to participate and contribute to the company’s regenerative journey.

By acting on these takeaways leaders can immediately begin the process of transforming their organizations into regenerative leaders, positively impacting the environment and the long-term success of the company.

The book will be released on December 1st and can be pre-ordered here: praksis.dk

For review copies, interviews, or additional information, please contact head of communication and publishing manager, Kasper Nøraa: kn@promentum.dk

If you are curious to learn more about the regenerative, listen to ‘The Sound of Promentum’ here: