Genforbindelse: Udvikling af lederens egen praksis

af Tim Struck | nov 27, 2023 | Artikel

For at udvikle lederens egen praksis med afsæt i det centrale, regenerative begreb ‘genforbindelse’, er det afgørende at den enkelte leder skaber en meningsfuld forbindelse mellem sig selv, medarbejderne og organisationens mål. 

Her er tre områder, der kan hjælpe lederen med at udvikle sig i denne sammenhæng: 

1. Selvrefleksion og bevidsthed

Lederen bør begynde med en dyb selvrefleksion over sin egen forståelse af ‘genforbindelse’. F.eks. ved at analysere sine egne værdier, holdninger og adfærdsmønstre i forhold til denne regenerative tilgang. Lederen bør overveje, hvordan hans/hendes beslutninger og handlinger påvirker medarbejderne, organisationen og samfundet som helhed. 

Derpå bør lederen søge forståelse for, hvordan han/hun kan integrere princippet om ‘genforbindelse’ i sin ledelsesstil. Her er det en god ide at være opmærksom på sine kommunikationsmetoder, beslutningsprocesser, og hvordan lederen fremmer samarbejde og dialog i organisationen. Ved at holde sig åben for at justere og tilpasse sin tilgang kan lederen være mere i overensstemmelse med hele grundlaget om gensidig afhængighed.

2. Dialog og engagement

Lederen bør fremme åben dialog og engagement på tværs af organisationen. Det kan ske ved at diskutere og udforske konceptet ‘genforbindelse’ sammen med sine medarbejdere. Lederen kan opfordre til, at forskellige perspektiver og ideer deles. De kan skabe et rum, hvor medarbejderne føler sig fortrolige med at bidrage med deres tanker og bekymringer.

Her bør lederen lytte aktivt til medarbejdernes synspunkter og indbygge disse i sin ledelsespraksis. Ved at sørge for at beslutninger træffes med inddragelse af mange forskellige perspektiver kan der skabes en mere holistisk tilgang til organisationens udfordringer og mål.

3. Læring og udvikling af organisationens kultur

Lederen bør investere i udvikling af en læringskultur for både sig selv og sine medarbejdere omkring begrebet ‘genforbindelse’ og regenerativ ledelse. Det kan ske gennem interne workshops, træninger eller fællesdage, der fokuserer på gensidig afhængighed, regenerativ ledelse, samt hvordan man omsætter disse ideer til handling i organisationen.

Frem for alt bør man arbejde på at skabe en organisationskultur, der omfavner og udfordrer den traditionelle opfattelse af ledelse. Man bør opfordre til, at medarbejderne og organisationen som helhed tænker ud over økonomisk vækst og inkluderer et bredere perspektiv, der værdsætter det regenerative, ansvarlighed og samarbejde som centrale elementer i organisationens praksis.

Ved at integrere ovenstående tilgange og redskaber i lederens egen praksis kan der skabes en organisation, der ikke kun er fokuseret på vækst og profit, men også på at skabe positiv indflydelse på samfundet og de mennesker, der er en del af det. Dette vil både være gavnligt for organisationen på lang sigt og for etableringen af en regenerativ fremtid.

Nysgerrig på mere viden om det regenerative? Så lyt til dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’.