Promentum Verdensmålsspark

SDG Pathfinder – project leader

Bliv uddannet SDG Pathfinder og bliv klædt på til drive tværsektorielle SDG projekter. Kursets hovedfokus er at give dig viden og kompetencer til at omsætte, arbejde med og realisere FNs Verdensmål i praksis gennem konkrete projekter.

Med udgangspunkt i en dybere forståelse af verdensmålene og de grundlæggende projektledelsesværktøjer, får du viden og metoder til at mobilisere, udvikle og drive dit SDG projekt.

  • SDG er forkortelsen for ‘Sustainable Development Goals, som også omtales som FNs Verdensmål.

Hvem kan deltage

Uddannelsen er for dig, der arbejder med verdensmålene og som er ansvarlig for realisering af SDG-relaterede projekter. Eller for dig, der står overfor at skulle starte dit første SDG-forandringsprojekt.

Uddannelsen køres digitalt/virtuelt

Uddannelsen gennemføres online og læringen sikres i en vekslen mellem digital vidensopfyldning og virtueltræning.

Den digitale videnspåfyldning er individuel og sker i form af podcasts, videooplæg og videolektioner. Og deltagerne kan selv planlægge læringsprocessen, således at den matcher den enkeltes hverdag.

Den virtuelle træning gennemføres på Zoom og faciliteres af Promentums undervisere.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Verdensmål og samskabelse 
Du bliver grundigt introduceret for FN’s Verdensmål og de tilhørende delmål. Du bliver desuden præsenteret for konkrete erfaringer med at arbejde med verdensmålene – både nationalt og internationalt. Samtidig får du værktøjer til at gennemføre og facilitere en samskabende idégenereringsproces på tværs af forskellige sektorer og organisationer. 

Modul 2: Projektudvikling og projektledelse  
Du får værktøjerne til at udvikle et konkret projekt. Og projektgrupperne anvender projektudviklingsværktøjerne til at udfolde deres fælles SDG-projekt.  

Modul 3: Kommunikationsplan, fundraising og finansiering  
Du bliver klædt på til at håndtere SDG-projekters meget forskellige interessenter og får værktøjer til at kommunikere SDG-projektet internt og eksternt. Samtidig bliver du præsenteret for relevante fonde og andre finansieringsmuligheder for tværsektorielle SDG-projekter. Og du bliver trænet i fundraising.  

Modul 4: Værdiafklaring, ledelse og organisering af SDG projektet  
Du introduceres for begrebet Frisættende ledelse og får forståelse for udfordringer med ledelse af frivillige. Du lærer også at gennemføre en protreptisk samtale for herigennem at kunne gennemføre værdiafklaring i dine SDG-projekter eller i din organisation.  

Modul 5: Implementering i SDG-projekter  
Du får konkrete værktøjer til implementering af dit projekt i hverdagen. Du lærer at opstille relevante adfærds- og effektmål, at lægge en skarp implementeringsplan og anvende forandringsagenter i din implementering.  

Pris

Kr. 9.800 ekskl. moms

Dit udbytte

Teori og viden
Indsigt i internationalt anerkendt teori og viden inden for bæredygtigheds- og projektledelsesområdet.

Viden, værktøjer og metoder
Viden og teknikker til at udfylde rollen som projektleder på partnerskabsbaserede SDG-projekter, samt værktøjer til at udvikle og styre SDG-projekter.

Indblik i FNs Verdensmål og de underliggende delmål
Forståelse for tilblivelsen af FNs Verdensmål, samt indblik og metoder til det konkrete arbejde med realisering af SDG´erne – både lokalt og globalt.

Fundraising og finansiering af SDG-projekter
Indblik i forskellige finansieringsmuligheder for SDG-projekterne og viden om og træning i fundraising.

Metoder til samskabelse
Viden og metoder til at drive en samskabelsesproces og sikre ejerskab hos SDG-projektets forskellige parter.

Hverdagimplementering
Indblik i begrebet hverdagsimplementering og værktøjer til at sikre en sussecfuld implementering af SDG-projektet.

Metode & opbygning

SDG-konsulentuddannelsen består af 5 undervisningsmoduler, hvor hvert modul består af 2 x ½ dag. Samlet har uddannelsen 5 virtuelle undervisningsdage + 20 digitale undervisningslektioner.

Undervisningsformen er baseret på vores transformationsloop
Videnspåfyldningen sker før vi mødes virtuelt til fælles moduler. Det sker digitalt i form af artikler, videooplæg og videolektioner etc.

På selve modulerne, der kører virtuelt og afholdes på Zoom er der fokus på praksistræning og sparring. Dvs. at vi træner brugen af det lærte og arbejder med de ting, der er svære.

Herefter er der fokus på transformation af denne viden til praksis i dagligdagen, så viden bliver til kompetencer. Det sker ved hjælp hjemmeopgaver, hvor der arbejdes med konkrete handlinger og udfordringer fra deltagernes hverdag.

Til sidst i loopet videndeles der i mindre grupper og der reflekteres over egen praksis baseret på spørgsmål fra underviserne.

Mellem hvert modul arbejder deltagerne med at integrere ny læring og træne kompetencer i egen organisation, således at de lærte værktøjer indarbejdes og øves i hverdagen.