Udvikling af lederteams

Lederudviklingsforløb i jeres lederteam

Der er tale om en unik mulighed for at arbejde med ledelse sammen med dine lederkollegaer. Ledelse kræver dedikation og evne til at udvikle sig selv over tid samt øge forståelsen af sig selv i ledelsessituationer. Det er særlig udbytterigt at skabe denne udvikling i samspil med lederkollegaer fra sit lederteam. 

På den baggrund har vi udviklet et udviklings –og træningsforløb, hvor du og dine lederkollegaer i trygge, inspirerende rammer kan arbejde intensivt med dels den personlige dimension af jeres lederskab og dels jeres indbyrdes relationer og dynamik i lederteamet. Lederudviklingen kan være ”på ryggen af” en aktuel udfordring, som lederteamet skal håndtere, eller den kan udspringe af et ønske om at skabe udvikling for både den enkelte og for lederteamet.

Fokus på det individuelle forløb
Vi forsøger sammen i lederudviklingsforløbet at skabe et trygt og fortroligt frirum, hvor du har mulighed for at undersøge væsentlige professionelle og eksistentielle temaer i dit arbejdsliv og i din karriere.  Fokus kan være på konkrete udfordringer og deres mulige løsninger, læringsønsker, svar på eksistentielle spørgsmål, at blive klogere på egne værdier, styrker, forsvarsadfærd/reaktive handlinger, præmisser, antagelser, dit arbejdsmæssige ståsted, paradokser, som du møder m.v.

Fokus på teamets udvikling
Det er ligeledes intentionen at skabe nogle trygge rammer, som gør, at I som lederteamkollegaer tør udforske jeres dynamik i teamet og tør åbne jer for hinanden og tale om usikkerhed, fejl, sårbarheder, ønsker, værdier m.m. for derigennem at styrke tillid og tryghed i lederteamet. Det kan hjælpe jer til, at I eksempelvis kan give hinanden feedback, holde hinanden ansvarlige, gøre hinanden gode og drøfte uenigheder på en konstruktiv måde.

Jeres udviklingsforløb inkluderer:

  1. 2 x 2 ½-dags-seminarer
  2. Individuel test

Metode og opbygning

Individuelt forløb
Lederudviklingsforløbet er et aktionslæringsforløb, hvor du træner ”den personlige dimension” af din ledelsespraksis. Det betyder, at du opstiller mål for dine udviklingsområder og træner dette i praksis i din daglige ledelse i en periode på to måneder. Du reflekterer over praksis i praksis (mens det foregår), og også efter praksis. Du får efterfølgende supervision, coaching og feedback på dine handlinger på seminardagene, hvor du desuden arbejder med konkrete refleksionsopgaver, som kan give dig yderligere indsigt i dig selv, dine relationer og den kontekst, som du fungerer i.

Team forløb
I opstiller ligeledes som team udviklingsmål og beslutter jer for konkrete handlinger, som I sammen vil fore- tage for at forædle jeres teamsamarbejde. I giver desuden hinanden feedback på både individuelle handlinger og samarbejdshandlinger.

Tid og sted

Tid og sted aftales i samarbejde med teamet og virksomheden.