Københavns havn - referencer

Se hvilke virksomheder og organisationer vi har hjulpet

Et udpluk af vores referencer

 • Amgross
 • Arbejdernes Landsbank
 • Arla
 • Alectia
 • Arkitema
 • Bankdata
 • Bornholms Regionskommune
 • Boligselskabernes Landsforening
 • Bombadier
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Bygningsstyrelsen
 • BUPL
 • BIG
 • Bygningsstyrelsen
 • BUPL
 • CASA A/S
 • Copenhagen Business School
 • Danske Byggeøkonomer
 • Faxe Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Furesø Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Henning Larsen Architects
 • Helsingør Kommune
 • Hjerteforeningen
 • Jyske Bank
 • JN Data
 • Klinger
 • KAB
 • Københavns Kommune
 • Kommunernes Landsforening
 • Kulturministeriet
 • Lejre Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Miljøstyrelsen
 • Næstved Sygehus
 • NCC
 • Nationalmuseet
 • Novo Nordisk
 • Norconsult
 • Den Nationale Grundvandskortlægning (Miljøcenter Århus)
 • Odense Universitetshospital
 • Odense Kommune
 • Rigshospitalet
 • Region SydDanmark
 • Region Hovedstaden
 • Region Nordjylland
 • Rigsrevisionen
 • Red Barnet
 • Royal Greenland
 • SKAT
 • STBByg
 • Steno Diabetes Center
 • Syddansk Universitet
 • Schmidt Hammer Lassen Architects
 • Socialministeriet
 • Socialstyrelsen
 • Skanderborg Kommune
 • Solrød Kommune
 • Tredje Natur
 • Thisted Kommune
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Ørsted
 • Århus Kommune
 • Ålborg Kommune
 • 3F

Se hvilke virksomheder og organisationer vi har hjulpet

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune

Ny projektmodel gav stærkere projektkultur

Problem

Projektlederne i Gladsaxe Kommune manglede en ensartet og fælles tilgang til projektarbejde. Kommunen arbejder med mange forskellige projekter på kryds og tværs af organisationen. I forbindelse med et digitaliseringsprojekt fik de udarbejdet en rapport om implementeringen. Rapporten viste, at kommunens projektkultur var mangelfuld. Særligt var metoden til at forstå og gribe projekterne an på, ikke særlig god. Derudover efterspurgte flere i organisationen et fælles fælles blik for projekter og projektkulturen.

Løsning

Vores opgave blev at udarbejde en projektmodel for kommunen, med det formål at give projektlederne et fælles sprog og en fælles tilgang, der i sidste ende skulle munde ud i en stærkere projektkultur. Modellen skulle være dynamisk og tilpasningsvenlig til forskellige typer projekter.

I samarbejde med kommunens erfarne projektledere og ledere udarbejdede vi en projektmodel, der blev skræddersyet til deres situation, med høj grad af fokus på samskabelse i processen. Resultatet blev et sammenkog af forskellige projektmodeller fra både den agile og den faseopbyggede projektledelse, med konkrete værktøjer lige til at tage i brug for kommunens projektledere.

Efter udviklingsarbejdet var første skridt at uddanne kommunens projektledere i den nye model og tilgang, så de nye arbejdsmetoder blev implementeret i deres daglige arbejde. Dernæst gik vi videre til ledelsesniveauet, som også har taget modellen til sig og dermed kan tage del i det nye fælles sprog med projektlederne.

Udbytte

Projektkulturen er blevet markant stærkere i Gladsaxe Kommune, beretter Betina Kruse, HR- og arbejdsmiljøkonsulent. Der er kommet en mere bevidst og professionel tilgang til projektledelse, som i sidste ende har givet bedre resultater.

Projektlederne fortæller desuden, at de oplever, at de nu bliver hørt af deres ledere, fordi de er begyndt at tale samme sprog og har samme referenceramme.

Samarbejdet med Promentum var særdeles godt, bl.a. fordi de udviste god indsigt i vores problematikker og behov, men også fordi de kom med en stor viden om projektverden og havde øje for projektfremgang. Resultatet af samarbejdet er, at vi har fået en mere bevidst og fokuseret tilgang til projektarbejde.

Betina Kruse, HR- og arbejdsmiljøkonsulent

Lystrup skole

Lystrup skole øger fokus på elevernes motivation og engagement

Problem

Lystrup skole ønsker at skabe læringsmiljøer, hvor børn og unge i endnu højere grad kan opleve meningsfulde læringssituationer, medbestemmelse og ejerskab. Opgaven for Promentum var i første omgang et inspirationsoplæg om skolereformens intention herunder Den Åbne skole, projektorienteret undervisning og holddannelse. Oplægget skulle indgå i en pædagogisk dag. På formødet viste det sig dog hurtigt at ledelsen havde et behov for, at komme tættere på det pædagogiske personales praksis, for at kunne få et blik på, hvad den forstående forandring kaldte på ledelsesmæssigt. Det endte derfor med, at vi faciliterede hele dagen.

Løsning

Med en ambition om, at det pædagogiske personale ved dagens afslutning følte sig klædt på til at afprøve en mere varieret og fleksibel undervisning, var det vigtigt også at afsætte tid til at personalet kunne arbejde helt konkret med deres næste skridt. Dagen blev derfor opdelt i to.

Før frokost fik personalet en række oplæg til inspiration. Dels noget teori og forskning om hvad elever oplever som god undervisning og hvad de forstår ved medbestemmelse. Dels nogle helt konkrete eksempler fra praksis under overskrifterne; Den Åbne Skole, projektorienteret undervisning og pædagogisk/didaktisk begrundet organisering.

Efter frokost blev der arbejdet i de respektive årgangsteam, hvor ideer blev delt, prioriteret og omsat. Processen var nøje planlagt, så det var sikret at alle teams ved dagens afslutning kunne dele deres prototyper og hvornår ledelsen var inviteret til at observere prototypen i praksis.

Det næste samlede skridt for det pædagogiske personale på Lystrups skole, er at dele erfaringerne fra deres prototyper inden næste skoleårs planlægning. Hermed bliver et muligt at indtænke det der virkede i en større skala; ”sætte protypen i produktion”.

Udbytte

Deltagerne fik i løbet af dagen et fælles afsæt og sprog for medbestemmelse og motivation, samt inspiration til hvorledes variation og fleksibilitet kan forstås og omsættes i praksis. En fælles referenceramme, der vil gøre det lettere at videndele og videreudvikle undervisningspraksis på Lystrup skole. Den høje grad af involvering og frihed til at starte udviklingen der, hvor der var størst energi i teamet, øger sandsynligheden for at variation og fleksibilitet i undervisning er kommet for at blive.

Alle teams kom i hus med at sætte sig et realistisk mål. Undervejs i forløbet opstod nogle meget præcise, fyldestgørende og tidslig godt berammede vidensoplæg, som det pædagogiske personale kunne spejle sig i. Der blev skabt et godt miljø, hvor pædagoger og lærere følte sig ligeværdige.

Katja Uth, Skoleleder

Beskæftigelsesministeriets kontor for implementering

Beskæftigelsesministeriets kontor for implementering

Fokus på implementering gav forandring i hverdagen

Problem

I Beskæftigelsesministeriets kontor for implementering arbejder de med at drive implementeringen af reformer samt bidrage under reformudspil med implementeringsforberedelser. De havde sat sig som mål at optimere den måde de arbejder med at implementere reformer på, så de skaber endnu større effekt. Både ved at få nye perspektiver på, hvad der skal til for at lykkes med at drive forandringer og sikre implementering – og ved at udvikle egen praksis.

Løsning

Vi har både givet kontoret nye, konkrete metoder og værktøjer til at drive forandringsprocesser og samtidig deltaget i medarbejdernes hverdag. Det vil sige, at vi har lyttet og observeret, så vi kunne undervise i og fylde relevant viden på deltagerne, med fokus på at give konkrete redskaber og nye kompetencer. Vi har desuden sparret og trænet medarbejdere i at arbejde med implementering undervejs både én-til-én og på praktiske opgaver i deres hverdag for at assistere med at skabe forandringen. Fx ved at deltage i workshops de skulle facilitere. Det gav en stor forståelse for hverdagen og vi kunne lettere ”oversætte” teoretiske pointer til deres hverdag. Til sidst har vi arbejdet med videndeling, så det nye fokus og nye metoder til at implementere blev forankret i hverdagen.

Udbytte

Medarbejderne oplever, at de har fået bedre overblik over forandrings- og implementeringsopgaven og har kompetencerne til at drive opgaverne.