Viden

fra os til dig

Kære leder. Har du talt med din overgang i dag?

Andreas Lindemann / [email protected]

”Min dag er så tæt pakket af møder, at jeg næsten ikke kan huske det ene fra det andet, når kl. er 17 og jeg er på vej hjem”. Ordene kommer fra en leder, som jeg for nylig talte med i forbindelse med en større transformation, som vi hjælper med.

Du kender det sikkert også godt. At emnerne fra møderne flyder sammen, fordi der er så mange ting, vi skal have styr på og mange møder at gå til. Der er brug for pauser mellem møderne, fordi vi har brug for noget omstillingstid.

Overgange på mikro- og makroniveau

Det satte gang i en samtale om begrebet overgange. Fordi overgange netop er det mellemrum, der er mellem den ene tilstand og den anden. Og som – hvis det er der – kan skabe muligheden for at være til stede sådan rigtigt. På mikroniveau.

Vi talte om, at præcis det samme gør sig gældende på makroniveau i den transformation af organisationen, som vi også var i gang med. I den transformation er behovet for at tænke i, at organisationen netop nu er i en overgang fra en tilstand til en anden. En overgang defineres i den Danske Ordbog som ”(gradvis) forandring eller udvikling fra noget til noget andet; (gradvist) skift fra en tilstand til en anden”.

Når man først tænker over det, så befinder vi os i overgange mange gange om dagen. Fra familiekonteksten derhjemme til arbejdskonteksten. Fra det ene møde til det andet osv. Nogle med mere fokus end andre. Og nogle overgange viser sig at være mere betydningsfulde end andre.

Lederen skal være opmærksom

Som leder i og af forandringer bør du sætte ekstra fokus på den eller de overgange, der er fra den ene tilstand til den anden i både fysisk men ikke mindst i mental forstand.

I forandringsprocesser kan der være mange og blandede følelser på spil i overgange. Det er nemlig i overgangene, at vi kan lade håb, drømme og frustrationer få et udtryk – hvis de vel at mærke får lov til at blive udtrykt.

Overgange kræver derfor opmærksomhed og anerkendelse fra dig af både ydre og de indre processer. Du skal kunne tåle dine egne sikkert ambivalente – og sommetider svære og sommetider aggressive – følelser, samtidig med at du skal lytte til, hvad dine medarbejdere siger. Både det sagte ord, men også alt det mellem linjerne.

Det er nemlig også i overgangene, at vi kan realitetsteste de forestillinger, vi har om hinanden, vores samarbejde og det, vi samarbejder om. Tilstanden er ikke fastlåst, men er en vekselvirkning mellem forskellige stadier, og processen mellem hver tilstand har mange små (mentale) processer ind imellem.

I overgange kan man have svært ved at skelne mellem den indre og den ydre virkelig. Mellem de forestillinger, man har om en forandring og hvad der rent faktisk sker. Dette mellemrum mellem virkeligheden og den indre opfattelse kaldes for overgangsfænomener eller det potentielle rum, hvor der er mulighed for leg, symboldannelse og kreativitet (Winnicott, 1971).

Transitionens tre faser

I overgangene siger vi farvel til noget og goddag til noget nyt. I den rækkefølge. Det glemmer vi ofte. Ledelsesrådgiver William Bridges (2016) skiver i sin virkelig gode bog ”Managing Transitions” om organisatoriske forandringer, at … leaders forget endings and neutral zones; they try to start with the final stage of transition. And they can`t see what went wrong!” han mener, at enhver transition består af tre delvist overlappende faser, som bør starte med en ”afslutningsfase”, hvor man siger farvel til det gamle – det være sig det møde man lige har været i eller den gamle måde at arbejde på.

Transition

Herefter er der neutral fase, som ofte opleves som en ind-imellem-tilstand, hvor man er lidt usikker og forvirret, og hvor man ikke helt ved, hvordan man skal gebærde sig. Denne fase kan være kortere eller længere.

Til slut kommer så ”Ny begyndelsesfasen”, hvor man så småt begynder at orientere sig mod det nye møde eller at handle på en ny måde i overensstemmelse med den nye måde at gøre tingene på.

Her begynder den nye arbejdsidentitet så småt at materialisere sig, og man begynder at bringe sine kompetencer i samspil med andre.

Coronakrisen har vist os, hvad der sker, når en overgangsfase er meget lang. Fra den bryder ud, til vi har fået den håndteret. Den erfaring kan du sikkert bruge i dit næste forandringsprojekt. Vi har alle sammen kunnet mærke – både fysisk på egen krop og mentalt – hvordan ventepositionen påvirker os. Det har også vist, at vi alle bliver påvirket forskelligt, afhængig af både familiære forhold, egne indre dynamikker og ikke mindst samspillet mellem disse elementer.

Vi har også kunnet mærke de spændinger og den angst, der opstår, når der sker store forandringer, som vi ikke ved, hvordan skal håndteres eller hvor længe varer. Hvordan vi alle forholder os til og agerer forskelligt i den situation, og hvordan behovet for at sætte ord på det har været stort. Vi har samtidig haft behov for at nogen tager ansvar, agerer tryg base og fortæller os, hvordan vi skal gøre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Har du talt med din overgang i dag?