FN ́s Verdensmål 17: Partnerskaber for handling – hvorfor og hvordan det?

af Jesper Alstrøm | aug 27, 2020 | Artikel

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, også kaldet SDG (Sustainable Development Goals).

Det er en ambitiøs og transformativ dagsorden, der frem til 2030 udstikker retningen for en mere bæredygtig udvikling for livet på jorden, herunder det bæredygtige menneske, den bæredygtige organisation, vores samfund og vores planet.

Selvom verdensmålene er forholdsvis nye, så blev ideen om at tage fælles ansvar for verden født sammen med FN.

Transformer verden gennem værdier og partnerskaber

FN blev grundlagt i 1945, umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning. Her forpligtede 51 lande sig til at samarbejde internationalt om at bevare verdensfreden, og forholdsvis kort efter, i 1948, vedtog man “Verdenserklæringen om Menneskerettigheder”. Dens værdigrundlag bliver sammenfattet smukt i denne første linje af erklæringen:

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder

FN’s Verdensmål, der udspringer fra Transforming our world-erklæringen fra 2015, forener værdigrundlaget med klima, miljø og bæredygtig udvikling, og sammen udgør det et holistisk verdenssyn, der handler om mere end mennesket – det handler om alt liv på jorden.

I dag er FN’s medlemstal steget til 193 lande, og de 17 konkrete verdensmål forpligter medlemslandene til bl.a. at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse, bedre sundhed og anstændige jobs til alle, sikre stærke institutioner, fred og sikkerhed, en bæredygtig økonomisk vækst og en sund planet.

En væsentlig vej til at realisere målene er udstukket i verdensmål 17: Partnerskaber for handling.

Dette verdensmål er ret centralt for at nå de andre 16 mål. For vi når kun målene gennem et stærkt globalt engagement og samarbejde, og gennem nationale og internationale partnerskaber, der understøtter global solidaritet og skaber handling.

Leaving no one behind – få alle med i partnerskaber

Alle har ret til et værdigt liv, og vi er i dag tættere forbundet end nogensinde før. Vi har den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt. Vi har gode muligheder for at dele ideer, fremme innovation og handle i fællesskab og for fællesskabet. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål og er helt grundlæggende i FN’s værdier og stærke statement fra 2015:

 • Leaving no one behind – Ingen lades tilbage
 • Do no harm – Gør ingen skade
 • Transforming our world – En transformation af vores verden

Verdensmål 17 er som sagt utrolig centralt for at nå de øvrige mål. Det er det, fordi det indeholder en lang række strukturelle forhold, der skaber rammerne for, at vi – hele verden – ved fælles hjælp kommer i mål, og verdensmål 17 støtter på den måde de øvrige 16 mål. Det er bestemt ikke tilfældigt, at verdensmål 17 er det mål med flest delmål (19 delmål).

Tværsektorielle partnerskaber nationalt og internationalt

I vores virkelighed og virke handler delmål 17.16 og 17.17 (se uddybende om disse nederst i indlægget) blandt andet om, at vi skal fremme partnerskaber på tværs af erhvervsliv, civilsamfund, forskning og politik, og om at dele viden om teknologier på tværs af alle skel og lande i verden.

De to delmål kan ses som to tilgange til verdensmål 17:

 1. Hvordan støtter vi som land op om den bæredygtige udvikling i verden, specielt i udviklingslandene?
 2. Hvordan nedbryder vi siloer og implementerer tværsektorielle partnerskaber mellem civilsamfund, den private og den offentlige sektor?

Begge tilgang er relevante for os, Promentum, som virksomhed, idet vi igennem tværsektorielle partnerskaber med fx civilsamfundsorganisationer kan nå ud i verden og til udviklingslandene.

I Danmark har vi stærke traditioner for at løse tværgående udfordringer, der understøtter bæredygtighed. Vi har meget at byde på internationalt ift. partnerskaber, men vi har også brug for at gå helt nye veje.

Der blæste friske vinde fra Davos ved årsmødet i World Economic Forum (WEF) i januar 2020, da verdens førende økonomer, politikere og NGO’er mødtes og satte FN’s Verdensmål på dagsordenen.

Jeg vil vove at påstå, at der var tale om et paradigmeskifte – begyndelsen til nye ismer.

Min påstand bliver underbygget af, at Manifesto 2020, fra økonomiens højborg i WEF, nævner alt fra ”Shareholders kapitalisme” til ”Stakeholders kapitalisme“ og ”The Fourth Industrial Revolution”. Det hele udmønter sig i et stærkt manifest med etiske spilleregler, ansvar, troværdighed, værdighed, menneskerettigheder, miljø, balanceret afkast og en bedre verden.

Som virksomhed er der behov for, at vi spørger os selv, hvad vi gør i forhold til disse værdier, afkast, viden, teknologier og samarbejder for at lykkes med at opnå en bæredygtig udvikling, herunder hvad vi gør ift. egen praksis og partnerskaber?

Promentum og partnerskaber med Crossing Borders

Hos Promentum forsøger vi at være med helt fremme i arbejdet med partnerskaber, og med udgangspunkt i vores eget manifest, var vi på jagt efter en NGO, der i størrelse, værdier og handling afspejlede vores egne værdier og de ting, vi selv ønsker at realisere. I vores eget manifest står b.la.:

 • Virksomheder har en forpligtigelse til at gå forrest og skabe et mere bæredygtigt samfund, hvor økonomisk forståelse og en større samfundsmæssig bevidsthed går hånd i hånd.
 • Vi ønsker at bidrage aktivt til dette ved at gøre det bedst muligt for verden – i Promentums hverdag og på hele vores rejse.
 • Vi oplever, at vi har et særligt ansvar overfor de mennesker, vi arbejder med i hverdagen, overfor samfundet, der omgiver os, og i forhold til at forsøge at bidrage til en bedre verden.

Valget faldt på non-profit civilsamfundsorganisationen Crossing Borders (CB), som vi i forvejen havde et fint venskab med, bl.a. igennem organisationens stifter Garba Diallo og min repræsentation i CBs Advisory Board.

Crossing Borders has been promoting unity in diversity, intercultural meeting and international exchange toward realizing our common humanity and mutual dependency in a truly global community for 20 years.”

 CB’s mission er at uddanne og styrke unge mennesker i at blive aktive, globale borgere på tværs af alle skel og grænser, deraf navnet Crossing Borders, og våbenet er det mellemmenneskelige møde og dialogen. CB giver mennesker mulighed for at udvikle ideer, netværk og nye organisationsformer sammen i den kontekst og virkelighed de lever i.

CB har i mere end 20 år ledet og gennemført mange nationale og internationale projekter med fokus på realiseringen af FN´s Verdensmål og samskabelse på tværs af lande, kulturer og professioner. Heraf rigtig mange projekter der fokuserer specielt på uddannelse, dialog, fred og konfliktløsning i Afrika, Kaukasus, Centraleuropa og Mellemøsten.

Med CB’s stærke internationale og globale SDG-perspektiv og store erfaring i arbejdet med verdensmålene, samt store internationale netværk af partnere, så var det naturligt for os at ”fri” til Crossing Borders, og spørge dem, om de ville indgå et strategisk partnerskab med Promentum.

De sagde heldigvis JA til frieriet.

Strategisk partnerskabsaftale med Crossing Borders

Crossing Borders og Promentum arbejder nu sammen om bl.a. at etablere en partnerskabsplatform, hvor civilsamfundsorganisationer, virksomheder og offentlige organisationer kan mødes i konkrete projekter og samarbejde om realiseringen af Agenda 2030. Ligesom vi arbejder sammen om etableringen af en SDG-ambassadøruddannelse.

Promentum, partnerskaber, hvad så nu, og fremover?

Vi er kun lige begyndt og glæder os meget til fremover at udvikle og gennemføre nye projekter sammen med vores dygtige og inspirerende samarbejdspartnere. Og vi glæder os til at nye kommer til.

 • 17.16 Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.
 • 17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.
 • Indikatorer 17.17.i. Antal danske virksomheder, der er medlem af UN Global Compact 17.17.ii. Indgåede forskningssamarbejdsaftaler med universiteterne 17.17.iii. Antal Offentlige-Private Samarbejder