Viden

fra os til dig

6 ting du skal huske at tage højde for i forberedelsen af en strategiudviklingsproces

Promentum A/S

Verden ændrer sig konstant og bliver hele tiden mere og mere tætforbundet; begivenheder og beslutninger i én del af verden kan påvirke livet på den anden side af kloden. At verden er tættere forbundet end nogensinde før, oplevede vi på den dårlige måde sidste år, da pandemien lammede os alle.

Pandemien gav massive forstyrrelser og en verdensomspændende krise. Den følgende økonomiske afmatning har tvunget virksomhederne til at reagere på ressourceoptimering, genopfinde processer og genoverveje produkter, forretningsmodeller og endda deres formål.

I sådan en omstillingssituation er grundige forberedelser essentielle. En forberedende ekstern analyse kan nemlig hjælpe til at identificere de vigtige makrofaktorer, fremtidige mega- og markedstendenser, samt konkurrenter og kunder, der er relevante for virksomhedens vision, mission, værdier samt overordnede organisatoriske mål.

Dette giver mulighed for, at vi kommer helt op i helikopteren, og deroppe fra får et overblik over virksomhedens fremtidige styrker og svagheder, muligheder og trusler – både forretningsmæssige og organisatoriske.

Den viden, vi får fra helikopteren, kan hjælpe os med at skabe et fundament for fremtidige organisatoriske og forretningsudviklingsinitiativer, der kan sikre os en strategisk positionering i markedet.

Erfaringer fra vores hverdag

Under corona har vi i Promentum arbejdet sammen med en dansk international virksomhed, der så ind i en fremtid præget af usikkerhed – som så mange andre – men med en vilje og kapacitet til at investere i både den organisatoriske og forretningsmæssige udvikling.

Med opbrud i hverdagen og en direktion, der var trukket ud af den daglige drift, begyndte spørgsmålene at melde sig: Hvad kommer efter corona? Hvilke strømninger er allerede i gang? Hvilke er blevet styrket og hvilke er opstået under pandemien?

Inden vi kunne begynde at kigge på retning og rammer for virksomheden de næste par år, var det vigtigt, at vi skabte et billede af, hvad fremtiden kunne bring både ift. de eksterne og interne forhold. Og det billede skabte vi gennem en forberedende analyse.

Helt konkret forberedte vi os ved at indsamle og opsummere indsigter fra internationale organisationer og specialister. Det gjorde vi for at skabe et samlet billede af fremtiden ift. det globale samfund, mega- og markedstrends, samt karakteristika for fremtidige kunder, konkurrenter, organisationer og deres udvikling.

Ud fra den aktuelle globale udvikling identificerede vi nogle af de samfundstendenser og megatrends, som vi mener kræver opmærksomhed og stillingtagen, når man skal forberede en strategiudviklings- og implementeringsproces.

De 6 områder, som vi synes skal have særlig opmærksomhed, er disse:

1. Emerging markets vokser
Balancen mellem den globale magt (økonomisk og politisk) skifter fra vest til øst. Det er blevet forudsagt, at nye markeder kan vokse omkring dobbelt så hurtigt som avancerede økonomier i gennemsnit. Med denne vækst forventes ulande at minimere forskellen i forhold til ilande i den gennemsnitlige indkomst i 2050. Det vil åbne store muligheder for virksomheder, der er parate til at foretage langsigtede investeringer på disse markeder. (Verdensøkonomiske forum, 2020)

2. Fortsat dominans af store byer, både med hensyn til økonomi, jobudvikling og innovation
I EU er 48 dynamiske byer hjemsted for 20% af Europas befolkning. Disse byer genererer 43% af Europas BNP-vækst, 35% af EU’s nettovækst i job og 40% af EU’s befolkningstilvækst mellem 2007 og 2018 (McKinsey Global Institute, 2020).

Det vil sige, at vi fremover stadig vil have størst sandsynlighed for at finde folk med god økonomi og ressourcer i og omkring de store byer. Derudover vil vi med denne forskydning fra land til by sandsynligvis se både positiv og negativ social og serviceorienteret indvirkning. F.eks. kan det øge effektiviteten at betjene mere koncentrerede befolkninger, men kan også skabe tab af familiesammenhængskraft og øge oplevelse af stress, der øger behovet for mental sundhed og andre former for tjenester (Europa-Kommissionen, 2015).

3. Den hurtigt ændrende globale demografi
Generelt oplever højindkomstlande stagnation eller tilbagegang i befolkningen (McKinsey Global Institute, 2020).

Det betyder, at input fra arbejdskraft er langsommere i avancerede økonomier, hvilket gør produktivitet, effektivitet og kvalitet ekstremt vigtigt for at skabe den samlede vækst.

Den fremtidige aldrende befolkning kombineret med inaktiv livsstil, stillesiddende og gentagne arbejde vil sandsynligvis forårsage mange sygdomme, lidelser, kroniske smerter osv. Vesteuropa har f.eks. de hyppigste forekomster af lændesmerter globalt blandt 15- til 49-årige (McKinsey Global Institute, 2020). Derudover kan denne voksende gruppes valg og købekraft have en betydelig indvirkning på formuerne i forskellige brancher og erhverv.

4. Forventninger til et vist niveau af teknologiintegration
En grundig analyse af nye komplekse datakilder bliver endnu mere presserende for at udnytte potentialer og imødegå kommende udfordringer og krav. Manglende adgang til pålidelige data vil dog kun være af en mere vital udfordring (Gartner, 2020). Det betyder, at maksimal forretningspåvirkning med data og analyser vil afhænge af et fundament af tillid, ansvarlighed, styring og sikkerhed, der respekterer privatlivets fred og fremmer digital etik.

Dette er ikke kun nødvendigt, når man integrerer nye måder til skalering og fremskynder eksisterende teknologier, men også når man finder måder til at muliggøre bredere brugeradgang og anvender avanceret analyse og handlingsmæssig indsigt.

Derudover vil AI-værktøjer og teknikker til analyse skabe en bredere og endnu hurtigere adaption, hvilket muliggør en ny bølge af databaseret optimering, genopfindelse og innovation (Gartner, 2020).

5. Brug af adfærdsmæssige økonomiprincipper for motivering af mennesker
AI kombinerer menneskecentrerede designteknikker og teknologier med neurologisk forskning for at forstå menneskelige behov bedre. Denne menneskelige forståelse vil ses på menneskelige oplevelsesplatforme, og vil i fremtiden være i stand til at genkende en brugers følelsesmæssige tilstand og konteksten bag den og derefter reagere passende (Deloitte Insights, 2020).

Dette kaldes affektiv computing, og det giver maskiner menneskelige følelser ved at muliggøre systemer, der kan genkende menneskelige følelser og på en overbevisende måde simulere det, når de interagerer med brugerne (Europakommissionen, 2020).

Kombinationen af adfærdsmæssig økonomi og affektiv computing gør det muligt for platforme og grænseflader ikke kun at analysere og simulere adfærd, men i sidste ende at påvirke adfærd på måder, der kan tilpasses selv i stor skala. Den virkelige udfordring vil være at deltage i den adfærdsmæssige økonomi samtidig med, at man skaber gennemsigtighed over for forbrugerne og vinder deres tillid.

6. Omfattende udfordringer i lyset af klimakrisen
Bæredygtighed og miljøbevidsthed er og bliver en stigende bekymring, og vi bliver nødt til at etablere en balance mellem bæredygtighedsprincipperne: optimal brug af miljøressourcer, respekt for og bevarelse af sociokulturel ægthed og sikring af bæredygtige langsigtede økonomiske operationer giver socioøkonomiske fordele (Europa-Parlamentet, 2017).

Fremtidige tendenser vedrørende klimaændringer vil indarbejde værdien af ​​natur- og økosystemtjenester i planlægning, vækst og udviklingsstrategier for arealanvendelse og handlingsplaner for klimaændringer.

Klimaforandringer har vidtrækkende konsekvenser for mange industrier: Landbrug, turisme, forsikring, skovbrug, vand, infrastruktur og energi vil alle blive direkte berørt (OECD, 2018). World Economic Forum anslår at netop konsekvenser af klimaforandringer har de højeste globale risici og indikerer, at virksomheder skal planlægge de fysiske og økonomiske risici ved klimaforandringernes indvirkning på deres aktiviteter og på tværs af deres værdikæder (World Economic Forum, 2020)

Selvom nogle af samfundstendenserne og megatrends ikke har direkte indvirkning på virksomheden, så vil de med sikkerhed få indirekte indflydelse på virksomhedens økosystem

Selvom nogle af samfundstendenserne og megatrends ikke har direkte indvirkning på virksomheden, så vil de med sikkerhed få indirekte indflydelse på virksomhedens økosystem, der bl.a. tæller leverandører, leverandørenes leverandører, kunder, lokalsamfund og selvfølgelig medarbejdere.

Hvis virksomheden f.eks. ikke har nuværende eller fremtidige planer om at have forretning med eller i emerging markets, skal deres fremtidige indflydelse overvejes: hvordan kunne det have indflydelse på virksomhedens økosystem? For nogle virksomheder ville dette indbefatte gentænkning af det økosystem, man som virksomhed er en del af.

4 anbefalinger til arbejdet før strategiprocessen

I strategiprocesser skal man have fokus på både udviklingen og implementeringen, da der er en direkte kobling mellem strategiprocessen og de forretningsmæssige resultater. Derfor er det essentielt med en forberedelse, hvor vi skaber indsigt og overblik over, hvad fremtiden bringer samt de aktuelle eksterne og interne forhold.

Perspektiverne fra fremtidstrends og tendenser, eksterne og interne forhold er ikke bare vigtige for udviklingen af virksomhedens strategi, men de er essentielle for, at vi med succes kan eksekvere og implementere vores strategier ude i virkeligheden. Mange strategiprocessers svaghed er et alt for ensidigt fokus på udviklingen, hvor aktiviteter forbundet med implementering og opfølgning glemmes eller fejlagtigt udelades.

Det er derfor vigtigt, at I forbereder jer, på den kontekst jeres strategi skal implementeres i. Til arbejdet før den egentlige strategiproces har jeg følgende anbefalinger:

  • Invester tid i at indsamle data fra valide kilder om eksterne forhold og de fremtidige perspektiver
  • Stil skarpt på ydelser, markeder, kunder, konkurrenter, forretningsmodel og risici i analysearbejdet
  • Invester tid i at kigge ind i de interne forhold for jeres virksomhed, ved at indsamle perspektiver fra et bredt udsnit af virksomheden (dette kræver sin egen forberedende undersøgelse og analyse. I vores konkrete tilfælde lavede vi en kultur- og barriereanalyse)
  • Overvej allerede implementeringsforholdene i forberedelserne af strategiprocessen for at sikre effektiv prioritering og opnåelse af en succesfuld eksekvering.

Afsluttende bemærkninger

Forberedelserne skaber en omfattende indsigt i fremtiden for vores globale samfund, de globale tendenser generelt og inden for de relevante markeder. Analysen af disse resultater giver et billede af fremtidige kunder samt en karakteristik af konkurrenterne. Desuden forbedrer det vores viden om fremtidige styrker, svagheder, muligheder og trusler for virksomheden.

Dette vidensgrundlag og analyse af resultaterne bør man altid overveje, når man kigger ind i en udvikling af både forretning og organisation. Dels for at sikre virksomhedens strategiske konkurrenceevne og positionering for fremtiden, men ikke mindst for den eventuelle påvirkning i en implementering.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Huske at tage højde for forberedelsen af en strategiudviklingsproces